Menu

Vejledning om specialet på statskundskabs- og samfundsfagsuddannelsen

Start

Specialeskrivningen starter med, at den studerende kontakter en lærer, som formodes at kunne vejlede indenfor specialets emneområde. Normalt vil den pågældende lærer være villig til at fungere som vejleder. I enkelte tilfælde kan læreren dog være så belastet med specialer, at vedkommende må sige fra overfor flere specialer i en periode.

Inden du går i gang med specialeskrivning skal du og din vejleder udfylde og underskrive en blanket. Blanketten finder du her

Blanketten afleveres i udfyldt og underskrevet stand på studiesekretariatet.

Studerende og vejleder aftaler selv forløbet af vejledningen.

 

Trykning af speciale

Et ikke hæftet eksemplar af specialet afleveres på studienævnssekretariatet. Antal originalsider skal oplyses ved aflevering.

Studienævnssekretariatet sender specialet til trykning ved universitetets trykkeri.

Specialet kan trykkes i max. 8 eksemplarer.

 

Aflevering

Den/de studerende afleverer specialet i 4 eksemplarer på studienævnssekretariatet, dog 5 eksemplarer, såfremt specialet må indgå i instituttets specialebibliotek.

Den/de studerende skal udfylde/underskrive en blanket på studienævnssekretariatet uanset om specialet må udlånes eller ikke udlånes.

Specialet bedømmes eksternt efter 13-skalaen.

 

Omfang, gruppearbejde og sprog

M.h.t. omfang, gruppearbejde og sprog henvises til bestemmelserne i studieordningen. Bestemmelserne er de samme for scient.pol. uddannelsen og hovedfagsuddannelsen.

 

Bedømmelse

Når den studerende har afleveret specialet, foretager vejleder og censor bedømmelsen. Karakteren gives efter reglerne inden for en frist på 2 måneder  fraregnet juli måned.

På den studerendes opfordring vil vejleder på et aftalt tidspunkt give den studerende en grundig mundtlig tilbagemelding om styrker og svagheder ved specialet og i den forbindelse begrunde karakteren.

Den studerende kan eventuelt i den forbindelse markere begivenheden med et glas vin på instituttet eller lignende.

Endvidere vil det være instituttets politik, at vejleder på den studerendes opfordring efterfølgende kan udarbejde en kortere skriftlig udtalelse om specialets styrker og svagheder til brug for den studerende f.eks. i ansøgningssituationer.

Såfremt den studerende ønsker en sådan udtalelse, bør den foreligge senest en måned efter specialets bedømmelse.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies