Menu

Regler ved eksamen på Samfundsvidenskab

Når du skal til prøver på Samfundsvidenskab

Dette regelsæt er et supplement til SDU’s Regler og gode råd for eksamen, SDU’s regelsæt for skriftlige stedprøver, og Det Samfundsvidenskabelige Fakultets politik for skriftlige prøver. For Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gælder derudover følgende:

#1 - Den mundtlige prøve

Inden prøven

Hold øje med eksamensrækkefølgen, som bliver offentliggjort på SDU.dk eller Blackboard senest 3 hverdage før prøvens første eksamensdato.

På dagen

Medbring dit Studiekort og kom til tiden. Det er vigtigt, at du overholder mødetidspunkterne, som står på eksaminationsrækkefølgen: Der kan ske ændringer i eksaminationsrækkefølgen på dagen, når nogle udebliver, og dit eksaminationstidspunkt bliver fremrykket.

I fagbeskrivelsen kan du se, om prøven er med forberedelse. Er prøven med forberedelse, må du medbringe din computer i forberedelsen.  Under forberedelsen må du ikke kommunikere eller udveksle filer med andre. I fagbeskrivelsen kan du se, om du må medbringe yderligere hjælpemidler til forberedelsen.

Kun noter produceret i forberedelsen må medbringes i eksaminationslokalet.

#2 - Den skriftlige hjemmeopgave (Take Home)

Inden prøven

Du bør i god tid inden prøven sikre dig, at du er tilmeldt det rigtige fag i Blackboard. Opgaveformuleringen udleveres altid i SDU Assignment på fagets Blackboard side. Du kan fra en time før prøvens start se linket til prøven i SDU Assignment. Ved prøvens start kan du downloade opgaveformuleringen.

Aflevering af takehome/hjemmeopgaver

Din besvarelse skal afleveres i SDU Assignment på fagets Blackboard side. Besvarelsen skal være afleveret senest ved prøvetidens udløb.

Er det en gruppeopgave, er det kun én i gruppen, der skal aflevere. Alle som afleverer, skal skrives på opgavens forside.

 • Der kan kun afleveres én fil, med mindre andet er angivet.
 • Du kan kun aflevere én gang.
 • Din besvarelse skal afleveres i PDF-format.
 • I SDU Assignment kan du se, om du skal skrive dit eksamensnummer eller fødselsdato i din besvarelse.

Oplever du problemer med at aflevere i SDU Assignment, skal du hurtigst muligt kontakte den studieadministrative enhed, du plejer at kontakte (Studiekontakten/Studieservice/HD-sekretariatet/Mastersekretariatet).

#3 - Den skriftlige stedprøve

Krav til dit computer- og IT-udstyr

Du er selv ansvarlig for dit IT-udstyr. Din computer skal kunne koble sig på Universitetets trådløse netværk. Det er dit ansvar at sikre dig, at dit udstyr er kompatibelt med universitetets trådløse netværk. Inden eksamen skal du sikre dig, at de programmer, du skal benytte, herunder Exam Monitor, fungerer på din computer og andet digitalt udstyr med mulighed for netværksadgang. Afprøv derfor i god tid inden eksamen dit IT-udstyr. Tekniske spørgsmål kan rettes til din lokale IT-afdeling.

IPads/tablets, der ikke kan køre Exam Monitor, må hverken medbringes eller anvendes til skriftlige stedprøver.

For eksaminer, der afholdes uden for en af SDU’s lokationer kan der være særlige forhold vedrørende adgang til det trådløse netværk. Særlige vilkår vil da blive oplyst ved prøvens start. Studerende på HD-studiet skal være særligt opmærksomme på dette.

Forberedelse inden stedprøven

Det er dit ansvar at have de fornødne IT-kompetencer til at kunne gennemføre prøven.

Du skal derfor kunne:

 • aflevere i SDU Assignment i Blackboard
 • bruge de programmer, der skal anvendes til eksamen
 • samle alle dele af besvarelsen til ét dokument (f.eks. ved at overføre data, tabeller fra Excel, eller håndskrevne grafer og udregninger fra en digital scanner/pen til din besvarelse).
 • gemme i PDF-format, som er det format, der skal afleveres i.

Husk også at:

 • tjekke før eksamen, at du er tilmeldt det rigtige fag i Blackboard.
 • at indstille computeren til at tage backup løbende
 • at huske at gemme ofte, når du sidder og skriver.
 • at klargøre et dokument ved at skrive eksamensnummer, fagtitel og sidetal i enten sidehoved eller –fod.
Hjælpemidler og Internetadgang

I fagbeskrivelsen kan du læse, hvilke hjælpemidler du må benytte til prøven, og om det er tilladt at benytte Internettet under prøven. Vær opmærksom på, at digitalt udstyr med mulighed for netværksadgang skal kunne køre Exam Monitor for at være tilladt.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre, hverken i eller uden for lokalet. Enhver brug af Facebook, mail, Messenger eller andre sociale medier betragtes som eksamenssnyd. Sørg for at disse tjenester/programmer er helt lukket under prøven.

Det er ikke tilladt at udveksle filer med andre. Du skal derfor lukke internetdrev som fx. Dropbox og Googledrev samt andre fildelingstjenester. Læs mere her.

Når du er til prøve i et af SDU’s IT-lokaler, er det er ikke tilladt selv at medbringe egen computer eller andet udstyr, der kan gå på internettet.

Inden stedprøven starter

Du skal møde 1 time før prøven begynder for at klargøre din computer til prøven. Husk din strømforsyning og en forlængerledning.

Inden prøven skal du starte Exam Monitor. Exam Monitor skal køre på din computer under hele prøven. Lukker du Exam Monitor, før du har afleveret din besvarelse, kan det blive betragtet som forsøg på eksamenssnyd.

Dørene til lokalet lukkes 30 minutter før prøven begynder. På det tidspunkt skal du sidde på din plads, så du kan modtage information om prøven. Kommer du senere end 30 minutter før prøven begynder, vil du ikke få adgang til eksamenslokalet.  Du kan dermed ikke deltage i prøven, og du har brugt et prøveforsøg.

Særligt ved MCQ prøver

Ved prøvens start får du udleveret en skriftlig vejledning i, hvordan du logger ind i Blackboard og får adgang til testen. Inden prøvens start skal du sikre dig, at du har adgang til det rigtige fag i Blackboard, hvor testen skal tages.

Under stedprøven

Udstyr

Det er ikke tilladt at dele udstyr. Du er ansvarlig, for dit eget udstyr. Opstår der under prøven tekniske problemer, kan du bede vagten tilkalde IT-support.

SDU kan ikke garantere, at vi kan afhjælpe problemer på din egen computer, men vi vil selvfølgelig forsøge at hjælpe dig, så godt vi kan. Bliver du forhindret i at skrive din eksamensopgave færdig på din egen computer, har SDU et begrænset antal reservecomputere til rådighed, som du kan låne.

Det anbefales, at du løbende tager sikkerhedskopi, så du kan fortsætte på andet udstyr, hvis der opstår problemer med din egen computer.

Brug af lyd på computeren og brug af hovedtelefoner er ikke tilladt. Medbring evt. ørepropper, da der ikke kan forventes fuldstændig ro i lokalet.

Digitalisering af håndskrevne noter

Du skal aflevere én samlet besvarelse ved prøven. Du skal derfor digitalisere håndskrevne grafer, formler og lignende og indsætte dem i din besvarelse. Du kan benytte en håndscanner, digital pen eller kamera. Overførsel til computeren skal ske med kabel. Du må heller ikke benytte udstyr, der kan virke forstyrrende for dine medstuderende.

Særligt ved MCQ prøver

Når prøven begynder, bliver testen automatisk synlig i Blackboard, og du kan starte testen.

Det er vigtigt, at du under hele prøven har adgang til internettet, da dine svar ellers ikke bliver gemt. Blackboard vil løbende gemme dine svar, men det er vigtigt, at du holder øje med, om Blackboard får gemt dine svar. Gemmer Blackboard ikke dine svar, er det dit eget ansvar at gemme dem.

Forlader du testen, inden du har afleveret, kan du starte testen op igen og fortsætte fra det sidst gemte spørgsmål.

Tager du testen flere gange, vil kun det sidste forsøg tælle.

Stedprøvens afslutning

Når du har afleveret din besvarelse, skal du vise vagten afleveringskvitteringen på skærmen. Samtidig skal vagten se, at Exam Monitor stadig kører.

Den sidste halve time af prøven skal der være ro, så der går vagterne ikke rundt og kontrollerer kvitteringer.

Det er ikke tilladt at hjælpe hinanden eller snakke sammen, og der skal være fuldstændig ro i eksamenslokalet, også når prøven er slut. Først når du er ude af eksamenslokalet, må du snakke med andre.

Aflevering ved skriftlig stedprøve

Eksamensbesvarelsen skal være færdigskrevet ved prøvetidens udløb. Umiddelbart herefter skal du lave din besvarelse om til en PDF-fil.

 • Besvarelsen skal afleveres i SDU Assignment på fagets Blackboard -side, medmindre andet oplyses.
 • Der kan kun afleveres én fil, medmindre andet oplyses.
 • Der kan kun afleveres én gang.
 • Besvarelsen skal afleveres i PDF-format.
 • På alle sider i din besvarelse skal eksamensnummer, fagtitel samt sidetal oplyses. Du må ikke skrive dit navn eller cpr-nummer nogen steder, da du så ikke længere er anonym.
 • Hvis du ikke kan aflevere din besvarelse digitalt, skal du aflevere din besvarelse på en USB-nøgle. USB-nøglen udleveres af eksamensvagterne og skal afleveres i den sorte eksamenskuvert.
Aflevering ved MCQ prøver

Når vagterne meddeler, at prøvetiden er slut, skal du gemme og aflevere dine svar, uagtet tidsangivelsen i Blackboard.

Det er normalt ikke muligt at se, hvor mange points der er opnået.

Når du har afleveret, vil du på skærmen kunne se, at svarene er modtaget. Du modtager ingen kvittering pr. mail.

Godkendt af prodekanen for uddannelse Ole Friis 20. maj.  2016

Gældende fra 1. juni 2016

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies