Menu

Studienævn

Du kan som studerende altid kontakte studienævnet med henblik på at få bragt forhold og ønsker op i studienævnet vedrørende din undervisning, eksamen, evaluering med mere.

 

Du finder ansøgningsskemaer til studienævnet på

studyboard.sdu.dk

Bemærk:

Er du endnu ikke indskrevet til et studie på SDU, kan du ikke anvende studyboard portalen, som kun er for indskrevne studerende.

 

Har du spørgsmål til ansøgning om dispensation eller merit er du velkommen til at kontakte:

 

  • Studienævnssekretær for HD-uddannelserne Lone Christensen (hd@sam.sdu.dk eller 65509122) eller

 

Studienævn for EVU har ansvaret for følgende uddannelser:

HD-uddannelser:

- HD 1. del
- HD 2. del Finansiel rådgivning - HDFR
- HD 2. del Innovationsledelse - HDIM
- HD 2. del Organisation og ledelse - HDO
- HD 2. del Marketing Management - HDMM
- HD 2. del Regnskab og økonomistyring - HDR
- HD 2. del Supply Chain Management - HDSCM

Masteruddannelser:

- MIT - Master i it
- MPQM - Master i offentlig kvalitet og ledelse
- FMOL - Master i offentlig ledelse
- MPI - Master i projekt- og innovationsledelse
- MPL - Master i projektledelse
- MR - Master i rehabilitering  
- MPM - Master of Public Management  
- MBA - Master of Business Administration           

Medlemmer af studienævnet for EVU

Studienævnet består af 5 repræsentanter for videnskabeligt medarbejdere og undervisere og p.t. ingen studenterrepræsentanter. Repræsentanterne for videnskabeligt personale og undervisere vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

 

Formand:
Torben Munk Damgaard, Chef for efteruddannelse

 

Næstformand:

vakant  

 

Medlemmer:
Lars Meldgaard, studieleder på HD, samfundsvidenskab
Eva Ulriksen Draborg, studieleder på Master i offentlig kvalitet og ledelse (MPQM), sundhedsvidenskab
René Chester Goduscheit, underviser på MBA, samfundsvidenskab
Mads Bøge Kristiansen, studieleder på Master i offentlig ledelse (FMOL), samfundsvidenskab

 

Suppleant:
Per V. Freytag, underviser på MBA, samfundsvidenskab

 

Studienævnssekretærer:
Lise Bille Byriel – Masteruddannelser
Lone Christensen – HD-uddannelser

Hvad arbejder man med i et studienævn?

Studienævnet varetager sagsbehandling, udvikling og kvalitetssikring af HD- og Masteruddannelserne indenfor det samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige område.

Studienævnet sikrer, at dine rettigheder som studerende overholdes i forhold til gældende lovgivning på området og er samtidig ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes faglige indhold.

Studienævnet mødes ca. 5 gange om året, hvor medlemmerne tager stilling til bl.a.:

- Udvikling af fag, studieordning og andre forhold omkring studieadministration og studietilrettelæggelse
- Evaluering og kvalitetssikring
- Høringer rettet mod såvel efteruddannelsesområdet som mere generelle uddannelsesmæssige forhold
- Dispensationsansøgninger fra studerende
- Ansøgninger om merit
- Ansøgninger om forhåndsmerit for fag, som den studerende ønsker at lade indgå i en given uddannelse

Sådan søger du dispensation
Hvad er en dispensation?

En dispensation er en tilladelse til at blive fritaget fra de regler, der gælder for din uddannelse i henhold til fx relevante love, bekendtgørelser eller din studieordning. Du kan bl.a. søge om dispensation til et ekstra prøveforsøg, længere tid til en prøve eller andre studie- eller eksamensmæssige forhold. I forbindelse med en dispensationsansøgning vil der altid være tale om et konkret skøn i den specifikke sag.

 Du søger på http://studyboard.sdu.dk/. Hav relevant dokumentation klar på dit drev.
 

Din ansøgning

Vælg den relevante blanket og udfyld blanketten ud fra vejledningen. Redegør omhyggeligt for hvilke omstændigheder, der gør, at du skal have dispensation for de gældende regler. Nogle forhold kræver dokumenterede usædvanlige forhold. Dokumentation vedhæftes eller eftersendes, hvis du ikke har mulighed for at fremskaffe den til ansøgningstidspunktet. Universitetet kan bede om yderligere sagsoplysning eller redegørelse for at kunne vurdere din ansøgning bedst muligt. Du kan normalt forvente en afgørelse indenfor 14 dage, og studienævnet vil altid kontakte dig, hvis din ansøgning trækker ud. Bemærk vi  kun må svare dig via din studentermail, som du dog på eget ansvar kan viderestille til din arbejdsmail.     

Redegørelse og usædvanlige forhold

Når du søger om dispensation, skal du begrunde, hvorfor du mener en dispensation fra de gældende regler er berettiget. Nogle gange kan der være tale om usædvanlige forhold i forbindelse med sygdom eller andre uforudsete hændelser. Andre gange er det mere faglige hensyn, der kan beskrives.

Forhold betragtes som usædvanlige, hvis de ikke forekommer rutinemæssigt, dvs. hvis man som studerende ikke selv var herre over forholdet eller har kunnet forudse dette, og derfor har man ikke kunnet planlægge sig ud af det. Det vil sige, at der bør være direkte årsagssammenhæng mellem forholdet og det, der søges om. Det betyder også, at forholdet skal have en tidsmæssig placering, så det har forhindret dig i at følge reglen. Usædvanlige forhold kan fx være egen sygdom eller alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie. Travlhed på arbejdet er som hovedregel ikke et usædvanligt forhold. Det er ferieafholdelse heller ikke. Dog kan pludseligt pålagte tjenesterejser eller udsendelser falde ind under et usædvanligt forhold.

Dokumentation

Hvad er relevant dokumentation? Det afhænger af, hvad der søges om. Det kan fx være følgende:

Lægeerklæring: Når de usædvanlige forhold skyldes sygdom, skal du bruge en lægeerklæring eller anden relevant lægelig dokumentation fra egen eller behandlende læge. Lægeerklæringen bør kort beskrive, hvad diagnose eller andre forhold konkret betyder for dig i forhold til dit studie. Derudover bør den lægelige dokumentation indeholde tidspunktet du er blevet tilset af læge.

 - Stiles til ”rette vedkommende” med aktuel dato
- En beskrivelse af, at du har været syg med en eventuel diagnose, funktionsnedsættelse samt andre relevante forhold
- En kort beskrivelse af eventuelle behandlingsforløb
- Tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperiode og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Det er her vigtigt, at lægen oplyser, at du på grund af din sygdom ikke har kunnet/kan deltage i de studieaktiviteter, din ansøgning drejer sig om.

Studieplan (særligt for masterstuderende): Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at medsende en studieplan over dit studieforløb, fx hvis du søger om forlængelse af tidsrammen for din uddannelse. En studieplan er en oversigt, der viser beståede fag med årstal  samt hvornår du planlægger at tage de resterende fag på din uddannelse. Du kan se en oversigt over dine fag med mere på din selvbetjening. Har du brug for vejledning til at lave en plan, kan din studiekoordinator eller studienævnssekretær være behjælpelig.

 

Sådan søger du fritagelse/merit for fag:

Merit- og forhåndsmeritansøgning til HD-uddannelser

Du kan søge om fritagelse for fag (merit) på din HD-uddannelse, hvis du allerede har bestået prøver i faget på et tilsvarende niveau.

Når Syddansk Universitet vurderer, om en uddannelse eller dele af denne er meritgivende til din HD-uddannelse, er det ikke kun niveauet, men i langt højere grad det fagmæssige indhold af uddannelsen, dvs. pensum, omfang og eksamensform, der er afgørende for, om der kan gives merit.

Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, skal sendes via  studyboard.sdu.dk senest 1 måned før der afholdes prøve i pågældende fag.

Måtte du efterfølgende fortryde en bevilget fritagelse for fag på HD, kan du trække denne tilbage. I så fald skal du skriftlig kontakte

Studienævnet – og senest 1 uge før der afholdes prøve i det pågældende fag.

Merit- og forhåndsmeritansøgning til Masteruddannelser

Du kan, som allerede indskrevet på en masteruddannelse på SDU, søge om merit for fag, som er læst og bestået på en anden lignende masteruddannelse udbudt på deltid.

Du kan også, som allerede indskrevet, søge om forhåndsmerit for fag, som du ønsker at læse på en anden masteruddannelse udbudt på deltid.

Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, sendes via studyboard.sdu.dk. Ansøgningsfristen er cirka 10 dage før studienævnsmøderne.

Forhåndsmeritvurdering for kommende ansøgere kan forespørges ved direkte henvendelse til studienævnssekretær på masterområdet på studienaevn_EVU@sam.sdu.dk. Du skal være opmærksom på, at fag fra fuldtidsstudier (kandidat, bachelor og professions BA) ikke kan meriteres, jf. Masterbekendtgørelsen § 16, stk. 1. Det samme gælder fag fra beståede diplomuddannelser. 

Links til relevante regler og lovgivning

Læs om akkreditering af uddannelser på Syddansk Universitet

 Akkreditering SDU 

 
Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies