Menu

Fagenes Indhold

Modul 1-7 er uddannelsens obligatoriske moduler.
Du skal desuden vælge to valgfrie moduler. Et valgfagskatalog udkommer hvert forår.
Masterprojektet kræver, at de foregående moduler er bestået.
Modulerne kan læses som enkeltmoduler (der kan dog være krav om, at andre moduler er bestået).

1. semester

Modul 1: Videregående projektledelse
Sigtet er, at den studerende 

 • tilegner sig forståelse for projektet som et middel til at skabe nytte for en eller flere organisationer
 • bliver i stand til at analysere og diskutere interaktionen mellem projektet (som en temporær organisation) og en permanent organisation, f.eks. den organisation, som skal anvende projektets resultat
 • kan analysere konkrete og fiktive projektoplæg, projekter og projektprocesser, og som et resultat
 • heraf kan give forslag til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af såvel den overordnede projektledelse som den detaljerede projektledelse

Modul 2: Økonomisk styring og usikkerhedshåndtering i projekter
Sigtet er, at den studerende 

 • tilegner sig en forståelse for økonomisk styring af projekter og kan producere og vurdere økonomiske nøgletal for projekter
 • bliver i stand til at identificere og klassificere et projekts usikkerhedsfaktorer i form af risici og muligheder
 • bliver i stand til at diskutere forskellige former for usikkerhedshåndtering
 • bliver i stand til at integrere usikkerhedshåndteringen i projektledelsen

Modul 3: Vinteruniversitetet
Sigtet er, at den studerende

 • erhverver sig detaljeret kendskab til en række centrale værktøjer til projektledelse, således at vedkommende kan give forslag til en hensigtsmæssig brug af værktøjerne
 • kan analysere projekter og projektprocesser og på baggrund heraf vælge den rette sammensætning af værktøjer til projektledelsen
 • kan evaluere et projekts og/eller en projektorienteret organisations brug af værktøjer 

2. semester
 
Modul 4: Ledelse af projektteamet og interessenthåndtering
Sigtet er, at den studerende 

 • erhverver sig en forståelse af og viden om de grundlæggende antagelser bag interessenthåndtering og teamledelse samt relaterede begreber og teorier
 • opnår kompetence til at identificere relevante problemstillinger vedr. interessenter, interessenthåndtering og teamledelse
 • opnår færdigheder i at analysere situationer relevant for interessenthåndtering og teamledelse samt give forslag til en hensigtsmæssig måde at agere på som projektejer, projektleder eller projektdeltager


Modul 5: Forandringsledelse og programledelse
Sigtet er, at den studerende

 • erhverver sig indsigt i de grundlæggende forskelle på en forandringsledelsestilgang og en projektledelsestilgang
 • opnår kompetence til at overskue de strategiske ledelsesmuligheder og at integrere metoder til forandringsledelse og projektledelse for at opnå nytte for en organisation samt til at forstå og reflektere over de i modulet relevante teorier, metoder og praksisser
 • opnår færdigheder i at analysere ledelsesmæssige valg og give begrundede forslag til forandrings-, og programledelse i konkrete og fiktive situationer

Modul 6: Ledelse af den projektorienterede organisation
Sigtet er, at den studerende 

 • tilegner sig forståelse for, hvad en projektorienteret organisation er, og hvordan den adskiller sig fra andre organisationstyper
 • bliver i stand til at identificere relevante problemstillinger relateret til udvikling og drift af henholdsvis en projektorienteret organisation og et projektledelseskontor
 • bliver i stand til at vurdere modenheden af projektorientering i en organisation
 • kan give forlag til, hvordan en organisation kan arbejde hen imod en højere grad af projektorientering

3. semester

Modul 7: Kvalitativ undersøgelsesmetode
Sigtet er, at den studerende

 • opnår viden og indsigt i samfundsvidenskabelig metode, og metodemæssige færdigheder, der udgør en forudsætning for at udarbejde et større skriftligt arbejde på en samfundsvidenskabelig masteruddannelse
 • opnår en videregående viden om og færdigheder til at kunne anvende videnskabelig metode til problemidentifikation, dataindsamling og analyse i tilknytning til undersøgelser indenfor ledelse og organisation og projektledelse og projektorganisering
 • opnår kompetence til at anvende videnskabelig metode i mødet med konkrete problemstillinger i eksisterende organisationer
 • opnår indsigt i, hvordan toneangivende projektorienterede organisationer fungerer, samt at den studerende udvikler sine kompetencer i at begå sig i en international kontekst
 • etablerer relevante kontakter gennem networking med masterstuderende indenfor projektledelse fra andre kulturer


Tre valgfrie moduler
Sigtet er, at den studerende  

 • specialiserer sig indenfor to udvalgte områder. Områderne afhænger af det konkrete valgfagsudbud, og nærmere beskrivelse vil fremgå af fagbeskrivelserne

I efterårssemestret udbyder vi følgende valgfag:

 • CSR i organisationer og projekter
 • Projektforhandlinger og –kontrakter
 • Projektledelse og innovation

I forårssemestret udbyder vi følgende valgfag:

 • Videregående interessenthåndtering

4. semester

Masterprojekt
Sigtet er, at den studerende  

 • får lejlighed til at arbejde selvstændigt med en større, praktisk opgave vha. et relevant teoriapparat og videnskabelige undersøgelsesmetoder
 • får lejlighed til at præsentere sine resultater både skriftligt og mundtligt

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies