Menu

Fjerneksamen

Mundtlige eksamener  foregår som udgangspunkt ved fysisk fremmøde på Syddansk Universitet. Er du bosat uden for Danmark eller befinder du dig i udlandet som følge af tjenesteærinde på eksamenstidspunktet, er det dog muligt at tage eksamen uden at være fysisk tilstede på universitetet, såfremt du ansøger herom. Du skal være opmærksom på, at ansøgningsfristen for afholdelse af eksamen i udlandet er senest 1. november for vintereksamen og 1. april for sommereksamen.

Imødekommes ansøgningen, gælder denne dispensation alle fremtidige mundtlige eksaminer, dog undtaget forsvar af masterprojektet. Du skal dog i god tid før eksamen rette henvendelse til studiekoordinator/ eksamensplanlægger på dit studie med henblik på den praktiske tilrettelæggelse af eksamen.

Herunder kan du se uddrag af de regler, som eksamen i udlandet er underlagt, her særligt om prøver som videokonferencer (Eksamensbekendtgørelsen nr. 1062 af 30/06/2016)

Om afholdelse af prøver som videokonference

§ 8. Universitetet kan afholde prøver som videokonferencer eller ved hjælp af andre tekniske foranstaltninger. Universitetet skal sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med afholdelse af en sådan prøve svarer til, hvad der almindeligvis gælder for afvikling af prøven. Universitetet udpeger eller godkender tilsynsførende, der skal være hos den studerende under prøven. Eksaminator og censor kan opholde sig andre steder end den studerende, men skal eksaminere og give bedømmelsen efter gældende regler i øvrigt.

Prøver i udlandet

§ 11. Universitetet kan afholde prøver på en dansk repræsentation eller andre steder i udlandet, når det er begrundet i, at den studerende af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan deltage i universitetets prøver i Danmark, og når den studerende og vedkommende prøvested er indforstået hermed. Afholdelse af danske prøver i udlandet skal finde sted efter bekendtgørelsens regler i øvrigt.

Stk. 2. Universitetet udpeger eller godkender tilsynsførende og andre personer, som skal forestå den praktiske afvikling af prøven i udlandet.

§ 12. Universitetet afholder de særlige udgifter, der er forbundet med prøvens afholdelse i udlandet.

Stk. 2. Ved afholdelse af prøver på danske repræsentationer i udlandet finder bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten anvendelse.

Stk. 3. Universitetet kan lade den studerende helt eller delvist betale for de udgifter, som universitetet har afholdt i forbindelse med prøvens afholdelse. Det er en betingelse, at den studerende forud skriftligt har erklæret sig villig til at betale de pågældende udgifter. Universitetet kan betinge prøvens afholdelse af, at beløbet forudbetales.

Eksamenssnyd

Reglerne for eksamenssnyd gælder også eksamen i udlandet.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies