Menu

Uddannelsens opbygning

Studieforløb - gælder kun nuværende studerende

Masteruddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudie med et sammenhængende 2-årigt forløb. Den samlede studietid svarer til 1 årsværk, hvor et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år, og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). De 60 ECTS er fordelt på obligatoriske moduler, sommeruniversitet, fordybelsesforløb og masterprojekt.

Hvert af de obligatoriske moduler afsluttes med en ekstern prøve. De valgfrie moduler afsluttes alle med en intern prøve inden for modulets tema.

Ved udgangen af 4. semester afsluttes med en eksternt bedømt, mundtlig eksamen med udgangspunkt i masterprojektet.


 Moduler og aktiviteter

1. semester

2. semester

3. semester

Valgfrie moduler i efterår 2016
Brugerperspektiv og brugerinddragelse
Strategisk kommunikation
* Det nære sundhedsvæsen 
Evaluering og effektmåling
Kvalitet og kvalitetsledelse 
* Selvvalgt emne

Udbuddet af valgfrie moduler fastsættes i semestret forud under hensyntagen til antallet af studerende og til deres ønsker. 
Det er også muligt at følge moduler på andre masteruddannelser

4. semester


Indhold og opbygning 

Masteruddannelsen i rehabilitering varer to år og er tilrettelagt som et deltidsstudie. Undervisningen tager direkte afsæt i dine erfaringer fra organisation eller virksomhed.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et masterprojekt. De obligatoriske moduler tager afsæt i forsknings- og erfaringsbaserede vidensområder, der er centrale for en tværfaglig og helhedsorienteret rehabilitering. De valgfrie moduler og det afsluttende masterprojekt lægger op til fordybelse inden for selvvalgte dele af rehabiliteringsområdet. Specialiseringen kan være sektor- eller funktionsspecifik, f.eks. medicinsk rehabilitering, integration på arbejdsmarkedet, rehabilitering inden for psykiatrien, børns habilitering eller ældres rehabilitering. Fordybelsen kan også gå i organisatorisk retning, f.eks. organisering af tværfaglige teams, kommunikation mellem brugere og professionelle mv.

Tilrettelæggelse

Undervisningen ligger hovedsagelig som weekend-seminarer fra fredag morgen til lørdag eftermiddag. Desuden indgår et 5-dages sommeruniversitet imellem 2. og 3. semester. På 4. semester skrives masterprojektet. Herudover planlægger de studerende selv at mødes om modul-opgaver, i læsegrupper, med vejleder mv.

Undervisningsform

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, dialog, diskussion og gruppearbejde, hvor de studerende mødes fysisk – og samarbejde gennem elektronisk kommunikation (e-learn). Uddannelsen består også af selvstudium ved forberedelse til seminarer og ved udarbejdelse af masterprojektet.

I flere af de obligatoriske moduler indgår et problemorienteret gruppearbejde, hvor de studerende udarbejder forskningsdokumenterede strategier til løsning af problemer inden for tværfaglig, helhedsorienteret rehabilitering. Den tværfaglige tilgang tilgodeses også i gruppernes sammensætning. Det er et vigtigt element i uddannelsen, at man lærer af samarbejdet med medstuderende. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies