Menu

Masterprojekt

Formålet med masterprojektet er, at du får mulighed for gennem en hel og afrundet opgave at gå i dybden med et udvalgt problemfelt og derigennem demonstrere, hvad du har lært under studiet.

Masterprojektet kan antage to former

Der skal være tale om et studierelevant emne, som undersøges og analyseres ud fra forskellige teoretiske indfaldsvinkler. Der vil typisk blive taget udgangspunkt i en konkret ledelsesmæssig udfordring, som belyses gennem selvstændige empiriske undersøgelser og relevante teoretiske og modelmæssige analyser. Der vil også typisk være tale om, at konklusion og perspektivering rummer konkrete anvisninger.

Når man har meldt sit emne ind, får man tildelt en vejleder.


Praktisk information 

Emnevalg og vejledning

Det vil ofte være en god idé:

 • at lade sig inspirere af noget, man undrer sig over
 • at lede efter potentielle problemer og konflikter
 • at se efter unikke eller excellente træk
 • at undersøge procesperspektiver
 • at se på forandringer (før/nu)
 • at foretage sammenligninger.

Det er vigtigt, at emnet interesserer jer, men det er ikke sikkert, at det er en god idé at tage udgangspunkt i den organisation, I selv sidder i. 

Hvis der er tale om et konkret problem, er det vigtigt klart at identificere for hvem, det er et problem (dvs., hvilken synsvinkel der anlægges)

 • efter at have tegnet horisonten af problemstillingen (de utallige mulige aspekter) er det vigtigt klart at afgrænse problemstillingen (dvs. tage pejling af et punkt i horisonten og gå efter det: én problemstilling, få teoretiske tilgange, et afgrænset område etc.)
 • det vil ofte være frugtbart at opstille nogle arbejdshypoteser (dvs. forestillinger om årsagssammenhænge m.v.)
 • med hensyn til at klargøre hvilke dele af teorien, der vil være relevant at inddrage, er det nødvendigt at begrunde og diskutere den teoretiske approach, hvilke forfatterskaber, der er tale om blandt andre, er teorierne komplementære, konkurrerende eller hvad?
 • det skal endvidere diskuteres, hvordan man vil gribe den empiriske del af undersøgelsen an: 

  - metode: hvilke metoder og materialer benyttes (skriftligt materiale, spørgeskemaer, interview, deltagerobservation etc.)
  - design: hvilken opbygning skal den endelige opgave (hovedopgaven) have (med vægtning af de enkelte afsnit)
  - tidsplan: hvilke faser arbejder du ud fra, hvornår er delafsnit og delundersøgelser færdige.

Det er vigtigt, at denne første indkredsning af problemstilling og arbejdsplan aftales og udarbejdes under inddragelse af din vejleder. Vejleder skal minimum godkende en problemformulering (to-tre linier) og en opgavetekst (5-10 linier), som indkredser seminararbejdet og arbejdet med masterafhandlingen.

Det anbefales, at du allerede inden det første møde med din vejleder, har sat dig ind i det valgte emnes overordnede problemstillinger, og at du i en vis udstrækning har gjort dig bekendt med, hvad der kan findes af litteratur om emnet. Det er ikke din vejleders opgave at formulere hverken emnevalg, problemformulering, afgrænsninger eller disposition. Din vejleder vil ofte - ud fra dine udkast - kunne give dig relevante forslag til ændringer og/eller tilføjelser, samt henvisninger til litteratur, men det er først og fremmest dig selv, der skal være den aktive part.

Efter det første møde skulle du være i stand til på egen hånd at gå i gang med litteraturstudier og undersøgelser i overensstemmelse med den aftalte plan. I den udstrækning du støder ind i problemer, som du ikke umiddelbart er i stand til at løse på egen hånd, har du mulighed for at rekvirere yderligere vejledningsmøder med din vejleder. Af hensyn til din vejleders andre arbejdsopgaver er der sat en formel begrænsning herpå, således at du i forbindelse med seminaropgaven i alt har krav på indtil 3 vejledningsmøder og i forbindelse med masterafhandlingen har krav på indtil 4 vejledningsmøder (det er en ret, du har og ikke en pligt). Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer, hvorledes du vil udnytte dine vejledningsmøder. Vejledning i forbindelse med masterafhandlingen kan modtages indtil udgangen af juni måned.

Det er ofte hensigtsmæssigt, at samle flere spørgsmål/emner sammen, inden du henvender dig til din vejleder. For at få så meget ud af vejledningsmøderne som muligt, anbefales det, at du forbereder dig grundigt til disse. Nedskriv de konkrete spørgsmål du ønsker at få svar på eller at diskutere med din vejleder. Aftal eventuelt med din vejleder at du sender en side eller to på forhånd. Vær også opmærksom på, at din vejleder ikke er forpligtet til at gennemlæse og godkende større eller mindre dele af din opgave under vejledningen. Erfaringsmæssigt får den studerende mest ud af vejledningen, hvis man betragter og bruger sin vejleder som diskussionspartner. Forvent ikke at din vejleder fortæller dig, nøjagtigt hvad du skal gøre.

 

Mundtlig behandling af masterprojektet

Masterprojektet evalueres på grundlag af den skriftlige afhandling og en afsluttende mundtlig behandling af projektet. Ved den mundtlige behandling af masterprojektet medvirker foruden vejleder, en ekstern censor (ekstern censur), og der gives en individuel karakter efter 7-trins-skalaen.

Den mundtlige behandling foregår på stort set samme måde som en almindelig mundtlig eksamen. Studerende, som har udarbejdet fælles masterprojekt, eksamineres sammen. Den mundtlige behandling indledes med at den studerende giver en mundtlig fremlæggelse på baggrund af det udarbejdede masterprojekt. Dette kan typisk give anledning til en problematisering og perspektivering af opgaven, som kan anvise temaer for den efterfølgende diskussion. Til denne indledende fremlæggelse gives normalt ca. 5-10 minutter. Herefter vil vejleder og censor foretage en overhøring og stille uddybende spørgsmål inden for masterprojektets område. Overhøring og uddybning vil i nogen udstrækning forme sig som en diskussion mellem opgaveløser og lærer/censor, og kan bevæge sig ind på faglige områder, som ikke er direkte berørt i opgaven, men som må skønnes at have en klar relevans.

Den mundtlige behandling vil maksimalt vare 45 minutter.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies