Menu

Eksamen

Velkommen til eksamenssiderne. Her informeres generelt om eksamen.  Se specifikke eksamensplaner med mere i menuen til højre.

De enkelte prøver

De kvalifikationer, der erhverves ved uddannelsen, dokumenteres ved prøver. Prøveformerne skal sikre, at der sker en individuel  og varieret bedømmelse af den studerende.

Prøverne er enten med  intern eller ekstern bedømmelse. Ved interne prøver foretages bedømmelsen  af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget blandt undervisere på universitetet. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og af en eller flere censorer, der er beskikket gennem det  censorkorps, som er tilknyttet masteruddannelsen. 

Ved alle prøver bedes  du møde op i god tid  før prøven. Husk altid dit studiekort. For nærmere information  om alle prøveformer, se venligst Regelsæt for prøver ved samfundsvidenskab. Læser du en sundhedsvidenskabelig masteruddannelse kan du læse nærmere om digitale prøver i eksamenshåndbogen. Disse regler supplerer de generelle eksamensregler på SDU  samt  de evt. specifikke regler, som fremgår af  fagbeskrivelsen.

 


Eksamenstilmelding

Det er en forudsætning for at blive tilmeldt eksamen, at du har bestilt et studiekort. Herved genereres et eksamensnummer, som muliggør en tilmelding. Som masterstuderende er man automatisk tilmeldt eksamen, når der er betalt for faget. Det er dog vigtigt at tjekke på SDU Studenterselvbetjening, om du står korrekt tilmeldt.

Rettidig betaling giver adgang til eksamen.  Ofte er det arbejdsgiver, som er ansvarlig for betalingen, og som deltidsstuderende har du derfor interesse i  at følge op på, om der er betalt rettidigt.

Eksamensframelding

Eksamensafmelding skal ske senest ugedagen før 1. eksamensdag for det enkelte fag. Afmelder du efter denne frist, vil du blive registreret som udeblevet fra prøven , og det vil tælle som et forsøg. Vær opmærksom på, at i eksamensformer,  hvori der indgår aflevering af synopsis, er afleveringsdagen lig med 1. eksamensdag. Ved sygdom på prøvedagen frameldes til studie- eller eksamenskoordinator.

Læs nærmere om reglerne i din studieordning og i de interne regler for syge- og omprøver på de samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelig masteruddannelser.

Skal du søge om dispensation pga. usædvanlige forhold op til eller under selve eksamen kan du søge dispensation her: studyboard.sdu.dk

Anonyme eksamensbesvarelser

Alle skriftlige eksaminer afvikles, så vidt muligt, ved anonyme opgavebesvarelser. Her angives kun eksamensnummer. Eksaminator og censor/anden bedømmer  vil ikke kunne identificere personen, der står bag den enkelte opgavebesvarelse. Skriv derfor ikke navn på din besvarelse. Dit eksamensnummer kan du finde på dit studiekort. Masterprojektet kan dog ikke afleveres anonymt. Her vil du skulle angive din fødselsdato ved aflevering.

Hvornår kommer der karakter?

På Blackboard  kan du finde information om, hvilken dato du kan forvente, at karakterer for det enkelte fag offentliggøres. Det er også via SDU Studenterselvbetjening, at du vil kunne se din karakter, så snart den er registeret.

Offentliggørelse af dit masterprojekt

Når du uploader dit masterprojekt digitalt, skal du gøre op med dig selv, om opgaven må stilles til rådighed for andre som inspirationskilde. Alle masterprojekter afleveres automatisk til Syddansk Universitetsbiblioteks lovpligtige arkiv, men du bedes tage stilling til, om opgaven også må offentliggøres. Dette gør du ved at udfylde  en digital afleveringsblanket på Blackboard. Udfyldes blanketten ikke, arkiveres dit masterprojekt som ikke-tilgængeligt for udlån. 

Fjerneksamen

Regler for afholdelse af prøver i udlandet på HD- og Masterstudier

Eksamensbekendtgørelserne (BEK 1500 af 02/12/2016 § 21 og BEK 1062 af 30/06/16 § 11) giver HD- og masterstuderende mulighed for afholdelse af prøver i udlandet.

Undtaget er dog mundtlige prøver i forbindelse med afsluttende projekt på HD 1. del, afgangsprojekter på HD 2. del samt masterprojekter.

Studerende, der ønsker at afholde en prøve udenfor SDU, skal sende en ansøgning til Studienævn for Efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab (Studienævn for EVU) på SDU.

Ansøgningsskema findes på: studyboard.sdu.dk.

Ansøgningsfrist er to måneder før prøven afholdes.

Regler for betaling, eksamenstilsyn og lokalitet
På ansøgningen bedes den studerende angive, hvorvidt pågældende selv eller universitetet skal arrangere prøven.

  1. Hvis den studerende selv ønsker at arrangere eksamenen, påtager den studerende sig samtidig ansvaret for at få fremskaffet et egnet eksamenslokale og tilsyn. Den studerende skal i så fald selv afholde eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med den enkelte eksamen; fx leje af lokale og løn til tilsyn. I det- te tilfælde opkræver SDU intet ekstragebyr. Den studerende skal sammen med ansøgningen fremsende en skriftlig bekræftelse fra eksamensstedet indeholdende navn og mail adresse på en kontaktperson samt navn på tilsynsførende.
  2. Hvis den studerende ønsker, at SDU skal arrangere prøven, vil SDU så vidt muligt forsøge at få placeret denne på den nærmeste danske repræsentation i forhold til den studerendes bopæl/opholdssted. I forbindelse hermed vil den studerende blive pålagt et administrationsgebyr på kr. 5.000 pr. prøve. Her- udover skal den studerende, efter regning fra SDU, afholde alle ekstraudgifter i forbindelse med den enkelte prøve; fx leje af lokale, løn til tilsyn etc. Rejseaktivitet til prøvested afholdes ligeledes for den studerendes egen regning
  3. Omkostninger ved evt. aflysning af prøve grundet sygdom eller andre forhold, som universitetet ikke kan drages til ansvar for, skal den studerende ligeledes afholde.

Godkendelse
Der er studienævnet, der skal godkende prøvested samt den tilsynsførende, som skal forestå den praktiske afvikling af prøven i udlandet.

En tilsynsførende har til opgave at kontrollere den studerendes identitet samt at prøven forløber i overensstemmelse med SDU s eksamensregler.

Ved mundtlige prøver indgår studieadministrationen aftale med eksaminator og censor om endelige prøve- dato og prøvetidspunkt og meddeler dette til den studerende, kontaktpersonen, og til den tilsynsførende.

Godkendelsen kan gælde fremtidige prøver på samme studie under forudsætning af, at de oprindelige for- hold stadigvæk er gældende. Dette vil i så fald fremgå af afgørelsen. Den studerende skal dog selv 2 måneder før hver enkelt prøve kontakte studieadministrationen med henblik på den praktiske afvikling af prøven.

Vejledning og krav til it udstyr
Ved mundtlige prøver anbefales det, at den studerende i god tid inden eksamenen tager kontakt til IT- service (SFEO-brugerservice) med henblik på aftale om anvendt videokonferencesystem, test af pc og opkobling, samt et lynkursus i videokonferencesystemet.

Link til krav til IT-udstyr ved afvikling af digitale prøver.

Øvrige regler

  1. De generelle mødefrister og regler for mundtlige prøver er ligeledes gældende for prøver afholdt som videokonference
  2. For afvikling af prøver online gælder generelle regler for afvikling af prøver
  3. Skriftlige prøver i udlandet vil finde sted samtidig med prøvens afholdelse i Danmark, fx kl. 09.00-13.00 dansk tid.
  4. Såfremt den studerende udebliver, har vedkommende brugt et prøveforsøg

Afvikling af prøven
På det fastlagte tidspunkt for den mundtlige prøve, opkobler den studerende sig fra det godkendte prøvelokale til eksaminator og censor.
Den tilsynsførende bekræfter sin tilstedeværelse i prøvelokalet overfor studiesekretariatet /eksaminator og censor, og at den studerende har legitimeret sig med billedlegitimation (f.eks. studiekort), samt at vedkommende er alene i lokalet.
Ved afvikling af skriftlige prøver sender studieadministrationen opgaven pr. mail til tilsynsførende ca. 1 time før eksamen påbegyndes.
Efter eksamen sender eksamenstilsynet afkrydsningsliste samt tilsynserklæring pr. mail til studiesekretariatet. Eksamenstilsynet skal sikre at ingen andre får adgang til lokalet under eksaminationen.

Lov, bekendtgørelser, interne regler
Generelt
 
SDU's regelsæt

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies