Menu

Masterprojekt

Læs fagbeskrivelsen for Masterprojektet, 12 ECTS  her og Masterprojekt, 15 ECTS her

Læs flere detaljer om opgaveomfang, aflevering og mundtlig eksamen på blackboard.

Der er dimission på Syddansk Universitet 25. august 2017.

Invitationer tilgår senere.

Ansøgning

Når du er klar til at lave dit masterprojekt, sætter du et X i rubrikken Masterprojekt på ansøgningsblanketten og fremsender denne som du plejer til Syddansk Universitet, Efteruddannelsen – indenfor ansøgningsfristen.

Du vil så få tilsendt en tilmeldingsblanket fra Mastersekretariatet, denne skal udfyldes med tentativt emne og evt. dit vejlederønske.

Du skal dog være opmærksom på at vi ikke kan garantere at du bliver tildelt den ønskede vejleder.

Studieledelsen vil tildele dig en vejleder med udgangspunkt i emnet samt evt. ønske om vejleder.

Vejledning:

Inden vejledning påbegyndes skal du have sat dig ind i det valgte emnes overordnede problemstillinger og have gjort dig bekendt med, hvad der kan findes af litteratur om emnet.

Det er ikke din vejleders opgave at formulere hverken emnevalg, problemformulering, afgrænsninger eller disposition.

Din vejleder vil ofte -ud fra et udkast - kunne give relevante forslag til ændringer og/eller tilføjelser samt henvisninger til litteratur, men det er først og fremmest dig selv, der skal være den aktive part.

Du skal selv tage kontakt til din vejleder, og man aftaler det konkrete forløb ved første møde. Der vil være tale om 3-5 vejledermøder som kan foregå enten ved fremmøde, pr. telefon eller via mail.

Denne formelle begrænsning er sat af hensyn til din vejleders andre arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer, hvorledes du vil udnytte dine vejledningsmøder. Og være opmærksom på, at vejleder kan have ferie i forbindelse med de normale højtider, sommer og vinterferie m.m.

Efter det første møde skulle du være i stand til på egen hånd at gå i gang med litteraturstudier og undersøgelser i overensstemmelse med den aftalte plan.

I den udstrækning du støder ind i problemer som du ikke umiddelbart er i stand til at løse på egen hånd, har du mulighed for at rekvirere yderligere vejledningsmøder med din vejleder.

Vær opmærksom på at vejleder ikke er forpligtet til at gennemlæse og godkende større eller mindre dele af opgaven under vejledningen. Erfaringsmæssigt får du mest ud af vejledningen hvis du betragter og bruger vejleder som diskussionspartner.

Forvent ikke at din vejleder fortæller nøjagtig hvad du skal gøre.

Ved en evt. omprøve vil man som udgangspunkt blive tildelt samme vejleder som til eksamen, med mindre andet aftales. Der vil være 2 vejledningsmøder til rådighed.

Sådan forløber en masterprojekt-eksamen:

Masterprojektet evalueres på grundlag af den skriftlige ­afhandling og en afsluttende mundtlig eksamen. Ved den mundtlige eksamen medvirker foruden vejleder, som er eksaminator, en ekstern censor, og der gives en individuel karakter efter 7-skalaen.

Den mundtlige eksamen foregår på stort set samme måde som en almindelig mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen indledes med, at den studeren­de giver en mundtlig fremlæggelse på baggrund af den udarbejdede masterafhandling. Dette kan typisk give anledning til en problematisering og perspektivering af opgaven, som kan anvise temaer for den efterfølgende diskussion. Til denne indledende fremlæggelse gives normalt ca. 5-10 minutter. Herefter vil eksaminator og censor eksaminere og stille uddybende spørgs­mål indenfor masterprojektets område. Overhøring og ud­dyb­ning vil i nogen udstrækning forme sig som en diskus­sion mellem opgaveløser og eksaminator/censor, og kan bevæge sig ind på faglige områder, som ikke er direkte berørt i opgaven, men som må skønnes at have en klar relevans. Den mundtlige be­hand­ling vil maksimalt vare 45 minutter (inkl. evaluering).

Den studerende eksamineres individuelt.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies