Menu

Masterprojekt

Masterprojektet er en skriftlig selvstændig opgave med individuel bedømmelse. Den skal demonstrere evnen til at indkredse og afgrænse en selvvalgt problemstilling både metodisk og teoretisk samt til at gennemføre en empiriske og/eller teoretisk analyse. Projektet skal demonstrere det overblik og den indsigt, der er opnået gennem uddannelsen.  

 

Oversigt over de emner, der tidligere har været skrevet masterprojekt om - listen opdateres løbende

 

 • Kvalitativ undersøgelse af samspil og samarbejde mellem sundheds- og socialsektoren, sat i relation til inddragelse af forældre til kronisk syge og handicappede børn
 • Fra et Medicinsk  Teknologi Perspektiv: Hvad er effekten af en case manager funktion til patienter med svær KOL sammenlignet med eksisterende modeller for opfølgning af patientgruppen.
 • Vejen ad hvilken. Hvordan integreres kvalitetsarbejde på danske sygehuse - set i et ændrings- og læringsperspektiv
 • Patientinddragelse og ledelse på sygehuse.
 • Hvad faciliterer en vellykket implementering: Hvad er nødvendigt og hvad er tilstrækkeligt
 • Kvalitet, ledelse og læring i akkrediteringsprocessen. Akkreditering - en ledelsesudfordring, der implicerer tværfaglig læring og udvikling af kvalitetskompetencer i arbejdet med at skabe kontinuerlig kvalitetsudvikling?
 • Hvordan involveres patienter/brugere i Danmark i udvikling af den faglige kvalitet med fokus på kliniske retningslinjer, standarder og indikatorer?
 • Kvalitetsdata anvendt som strategisk ledelsesredskab i sundhedssektoren ¿ en analyse set ud fra bureaukratiets tre ledelsesperspektiver
 • Patientsikkerhed - en udfordring for det danske sundhedsvæsen
 • Patientperspektivet - brugernes vurdering af sammenhængende forløb i psykiatrien
 • Kan akkreditering på grundlag af Den Danske Kvalitetsmodel og Joint Commission International Accreditation sikre -kvalitetsudvikling af patientforløb i sundhedsvæsnet?
 • Afdelingssygeplejersken - leder af kvalitetsudvikling
 • Kliniske mikrosystemer - en farbar vej til kvalitetsudvikling?
 • Offentlig - privat samarbejde på serviceområdet - en model der fører til effektiv ressourceudnyttelse, innovation og bedre kvalitet
 • Brugerinddragelse i forbindelse med sygehusbyggeri
 • Kan "The Chronic Care Model" sikre kvaliteten af sundhedsydelserne til kroniske patienter i det Danske Sundhedsvæsen
 • Patientsikkerhed i processen fra ordination af blodprøver til rettidig reaktion på blodprøvesvar
 • Hvordan kan kliniske mikrosystemer fremme patientinddragelse i kvalitetsudviklingen på hospitaler som supplement til DDKM?
 • Hvordan kan resultaterne af de Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser bidrage til at ledelsen kan udvikle den patientoplevede kvalitet
 • Er det bare sådan implementering er eller er implementering af nye monofaglige tiltag en særlig udfordring i en interdisciplinær praksis?
 • Empirisk undersøgelse af visitationen i Rygcenter Syddanmark i et kvalitetsudviklingsperspektiv
 • Repræsentativ patientinddragelse i kvalitetsudvikling i sygehusvæsenet - hvordan kan opgaven løses?
 • Vilkår for den sundhedsfaglige mellemleder - Udfordringer i et organisatorisk perspektiv
 • Brugerinddragelse i kvalitetsudvikling i kommunal genoptræning
 • Er et sundhedscenter svaret på behovet for "sammenhæng i indsatsen" i sundhedsvæsenet? Belyst ved hjælp af Frederiksberg Sundhedscenter som case
 • Forældre og sygeplejerskers forventninger til brugerinddragelse på en børneintensiv afdeling
 • Hvordan kan man ud fra et systemisk perspektiv udvikle kvaliteten af den information, der udveksles om patientens medicin når ansvaret for medicinering overgår fra en sundhedsperson i en sektor til en anden
 • Public Service Motivation i privat fysioterapipraksis - en tiltrækning og fastholdelse
 • Patientsikkerhedskultur - Et redskab til kvalitetsudvikling?
 • Fra brugerundersøgelser til kvalitetsforbedring i børne- og ungdomspsykiatrien
 • Evaluering af tracermetoden og hygiejneaudit til kvalitetsvurdering og -udvikling i sygehusvæsenet
 • Hvordan videndeles indenfor og mellem offentlige sundhedsfaglige organisationer?
 • Implementering af sundhedsaftalernes mål om sammenhængende patientforløb med fokus på sektorovergangene i sundhedsvæsenet
 • Brugernes erfaringer fra et it-implementerings projekt
 • Ledelse i almen praksis i Danmark
 • Sundhedsplejerskens indsats når kvinder føder ambulant
 • Medarbeidere med egenerfaring for økt brukermedvirkning. En beskrivelse av erfaringskonsulenter ved en klinikk for psykisk helse i et norsk sykehus, sett i lys av profesjonsbyråkrati
 • Klassificering af patientklager - kan klassifikationssystemet i Dansk Patientsikkerhedsdatabase anvendes til patientklager fra sygehuse?
 • Hvad virker, når linjen er Lean? - Realistisk evaluering til belysning af effekten af Lean implementering på danske hospitalsafdelinger

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies