Menu

Masterafhandling

a. Undervisningens omfang:
Vægtning: 15 ECTS. Masterprojektet kan valgfrit gennemføres på deltid eller heltid.

b. Mål og indhold:
Målet er, at den studerende inden for et afgrænset emne kan udarbejde et større selvstændigt projekt med anvendelse af relevante videnskabelige teorier og metoder inden for virksomhedskommunikation.

c. Arbejdsformer:
Ved starten af projektforløbet afholdes et projektseminar for alle masterprojektstuderende. Herefter arbejder den studerende selvstændigt
med sit emne under vejledning af en af uddannelsens undervisere, som også skal godkende emnet. Der kan i forløbet afholdes yderligere fælles
seminarer efter behov.

d. Eksamensfordringer:
Den studerende skal demonstrere evne til at afgrænse en virksomhedskommunikativ problemstilling, gennemføre teoretiske og/ eller empiriske
undersøgelser og analyser heraf ved hjælp af relevante videnskabelige teorier og metoder samt diskutere og planlægge reflekterede løsninger på problemstillingen.

e. Eksamensbestemmelser:
Den studerende vælger selv emnet for masterafhandlingen efter aftale med en vejleder. Studienævnet fastsætter frist for aflevering af det
skriftlige projekt.

* * *

Prøveform: Fri hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Omfang:
40-50 sider for en studerende, Ved gruppeprøver udvides omfanget med 50 % for hver ekstra studerende.

Sprog:
Opgave og mundtlig eksamen kan valgfrit besvares på dansk eller engelsk.

Resumé:
Masterafhandling skal forsynes med et resumé. Hvis afhandlingen er skrevet på dansk, skal resumeet være på engelsk.
Hvis afhandlingen er skrevet på engelsk, skal resumeet være på dansk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen.

Gruppeprøve:
Mulig. Maks. 3 studerende pr. gruppe
Mundtlig forsvar på 60 minutter inkl. censur med et indledende oplæg fra den studerende på max. 15 minutter efterfulgt af en faglig dialog mellem eksaminator, censor og den studerende om projektet.

Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskalaen. Der gives efter den mundtlige prøve én samlet bedømmelse.

Vægtning: 12 ECTS

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies