Menu

Masterstuderende fortæller

Ulrich Predelli, lektor i tysk og samfundsfag på Skive Gymnasium og HF, teopæd-underviser og tilsynsførende. Afsluttede en master i didaktik i 2015.

Udgangspunktet for mit ønske om en masteruddannelse var en vis fortvivlelse over gymnasiets diffuse målsætninger: Forberedelse på videregående uddannelser, almendannelse, tværfaglighed, bekæmpelse af social arv, innovation - det kan kun ende i universel middelmådighed.

For at kunne forholde mig kvalificeret og professionelt til denne virkelighed har jeg søgt didaktiske refleksioner og opkvalificeringer i en masteruddannelse i didaktik. Efter mange års erfaring som underviser trængte jeg til akademisk fordybelse igen. Studiet giver et udmærket indblik i skolernes kultur, elevernes læring og lærernes didaktiske problemstillinger.

Man bliver ikke nødvendigvis en bedre underviser af at tage en master i didaktik, men klaveret får flere tangenter, når man fx ved noget om elevernes skriveridentitet. Hvordan positionerer eleverne sig til de mange skriveopgaver, hvorfor gør de det, og hvad betyder det for den didaktiske praksis?

Eller hvilke muligheder er der for at differentiere undervisningen? Der findes eksempelvis en forskel mellem undervisningsdifferentiering og niveaudeling, som er værd at gøre sig tanker om, når man vil takle elevflokkens heterogenitet. Jeg har i løbet af mit studium undersøgt både elevernes og lærernes holdninger til disse spørgsmål. Der var ikke megen entydighed at hente. Men én ting blev klar: Niveaudeling er mest for de stærke elevers skyld. Så kan man diskutere, om det er et argument for eller imod det. Det kan være, man hellere skal differentiere sin undervisning, hvor man gruppevis arbejder med de stærke og de svage elever. Der findes teoretikere, der har en klar holdning til det. Masterstudiet giver ikke et klart svar på disse og lignende spørgsmål. Dets styrke ligger i at åbne op for den slags spørgsmål og inviterer til stillingtagen.

 ___________________________________________________________________________________ 

Thomas Prætorius, lektor i dansk, informationsteknologi og kommunikation/it, webmaster, vejleder for pædagogikumkandidater, HTX Lillebælt, har afsluttet Gymnasiepædagogik didaktiklinjen i 2015

Jeg har som studerende på Master i Gymnasiepædagogik fået en bred teoretisk viden om gymnasiale forhold, de elever, der befolker gymnasiet og ikke mindst en indsigt i det komplekse didaktiske og læringsteoretiske felt.
Jeg ser masterstudiet som en klar opkvalificering i forhold til at forstå og analysere de ofte forskelligartede situationer, der opstår i klasserummet mellem underviser–elev og elev-elev. Det har i den forbindelse især været givende og inspirerende, at underviserne har insisteret på, at vi skulle bruge den nytilegnede viden til at undersøge og forandre egen praksis. Det er i særlig grad kommet til udtryk i de mange opgaver, der er blevet stillet og afleveret undervejs.
Masterstudiet har ligeledes været personlig udviklende, da man bliver tvunget til at se på sig selv og sin undervisning med nye øjne. Men det har også været en pause og et pusterum fra en travl hverdag, hvor man har kunnet diskutere og indgå i en engageret og ligeværdig dialog om didaktiske og pædagogiske emner og problemstillinger med medstuderende, der har samme interesse som en selv. 

 ___________________________________________________________________________________

 

 Mimi Olsen, lektor i mediefag og dansk, Hvidovre Gymnasium og hf, har afsluttet Gymnasiepædagogik didaktiklinjen 2015.

De to år med masterstudiet på SDUs didaktiklinje har fra dag ét været både spændende og vældig øjenåbnende. Først og fremmest har det kvalificeret min didaktiske tænkning og gøren – ved at give mig en stærkere teoretisk ballast samt rum og mulighed for dybtgående refleksion over skolekultur, læring og fagdidaktik. Derudover har studiet ganske enkelt også udstyret mig med flere handlemuligheder i dagligdagen. 

I uddannelsen indgår den didaktiske teori i et dynamisk samspil med de praksiserfaringer, man som masterstuderende møder op med, og teorierne kommer både på arbejde og på prøve i de projekter og opgaver man selv laver undervejs, herunder i forbindelse med den skoleundersøgelse, der indgår i uddannelsen. Eksamensopgaverne – og især masterafhandlingen - har givet mig en unik mulighed for at forske i mit eget fag og i min egen og andres praksis. Og det er netop den kritisk-undersøgende fordybelse, der har været så givende ved studiet.

Jeg vil også fremhæve samværet, samarbejdet og de mange didaktiske diskussioner med både de andre masterstuderende på mit hold og studiets undervisere, som har været interessante, udbytterige og til stor inspiration.

 

___________________________________________________________________________________

 

Ole Kamp Hansen, Vicerektor, Tønder Gymnasium. Har afsluttet Gymnasiepædagogik ledelseslinjen i 2014.  
Jeg startede på ledelseslinjen i gymnasiepædagogik efter at have været i ledelsen på et gymnasium i næsten 10 år, først som inspektor og senere som vicerektor. Hovedårsagen til at jeg startede på studiet var et ønske om at få en større teoretisk ballast i forhold til min ledelsestilgang og derigennem få et større handlerum i min hverdag. Desuden havde jeg en forventning om, at jeg igennem studiet ville få mulighed for at opbygge et netværk med kolleger fra gymnasier i hele landet.

De fleste gymnasieledelser vil nok skrive under på at ledelsesbeslutninger i dagligdagen i vid udstrækning træffes på baggrund af intuition og erfaringer, og i mindre grad bunder i teoretiske overvejelser. Sådan vil det for mit vedkomne nok altid være – masteruddannelse eller ej. Men jeg oplever på den ene side at de teorier, jeg har arbejdet med under studiet, har bidraget til at tydeliggøre kompleksiteten af ledelsesopgaverne, og på den anden side at de samme teorier giver mulighed for at analysere problemstillingerne til overskuelige og håndterlige størrelser, som gør det lettere at agere i forhold til kompleksiteten i gymnasiet.

Afslutningsvist vil jeg fremhæve at samarbejdet med mine medstuderende har resulteret i et netværk, som jeg er overbevist om at få meget glæde af fremadrettet. I forbindelse med de mundtlige og skriftlige eksaminer har jeg som eksempel oplevet at arbejde tæt sammen med en kollega fra et andet gymnasium, hvilket har været uvurderligt i forhold til både motivation og udbytte af studiet.

____________________________________________________________________________________

Malene Nørreris Kaul, lektor i matematik og religion, Himmelev Gymnasium. Har afsluttet Gymnasiepædagogik ledelseslinjen i 2014.
At læse en Master i Gymnasieledelse ved siden af sit fuldtidsarbejde kræver både tid og ressourcer, men udbyttet, på både det faglige og personlige plan, opvejer klart de udfordringer, jeg er stået overfor, og de ofringer, som jeg har måttet gøre, gennem de sidste 2 år.

Det, der har motiveret mig, har været en lyst til at arbejde med ledelse men også muligheden for at forstå ledelsesbegrebet og dets mange aspekter gennem en faglig fordybelse.  
  
På det faglige plan har jeg fået en stor indsigt i mange forskellige ledelsesteorier og metoder, og fået mulighed for at diskutere disse i et forum, med andre som enten interesserer sig for ledelse eller arbejder med ledelse – både undervisere, gæsteoplægsholdere og medstuderende. På det personlige plan har jeg fået opbygget et netværk, som har været med til at øge motivationen og som forhåbentlig også kommer mig til gavn i fremtiden. Der har været en fantastisk stemning på holdet og en uforbeholden lyst til at hjælpe hinanden gennem udfordringerne, og det har været enormt givtigt at få lov at møde så mange forskellige ledere og undervisere og lære af deres erfaringer.

____________________________________________________________________________________

Dennis Hellegaard, Læringskonsulent Undervisningsministeriet. Har afsluttet Gymnasiepædagogik ledelseslinjen i 2014.

Da jeg tilmeldte mig modul 1 på ledelseslinjen var det tænkt som kompetenceudvikling i forhold til min daværende funktion som tillidsrepræsentant. Det gav mig straks et løft og det var muligt at bringe min nye teoretiske viden i spil, så det var til gavn for hele skolen. Det skyldes til dels det udvalgte stof og fokus på uddannelsen, men også formen på kursus gangene med bl.a. mange gode cases.

Efter modul 1 holdt jeg et helt års pause før jeg gik i gang med modul 2. At være en del af to forskellige årgange har været enormt positivt for mig. Jeg føler mit netværk er blevet større en ellers. At møde så mange forskellige typer med passion for at udvikle gymnasieskolen har motiveret mig til den retning mit arbejde har fået nu. Som uddannet medicinal-kemiker og parasitolog har masteren været en stor personlig rejse for mig. Gennem tilegnelsen af en del af et andet felts metodiske og teoretiske tilgang har jeg fået et andet blik på ikke bare skoleudvikling, men faktisk på verden, og det føler jeg mig beriget af.

Undervejs med modul 3, blev jeg konstitueret uddannelseschef og arbejder i dag som læringskonsulent i undervisningsministeriet. Lysten til det arbejde og sikkert nogen af kompetencerne har jeg fået gennem denne uddannelse. Hele vejen har jeg kun mødt undervisere og medstuderende der var engagerede og utroligt motiverende at arbejde sammen med.

____________________________________________________________________________________

André Dekker, lektor v Fredericia Gymnasium underviser i filosofi og matematik, studievejleder, Web-Master,  PR-formand. Derud over er jeg formand for GLs stående udvalg for 2-årigt HF. Har afsluttet Gymnasiepædagogik didaktiklinjen i 2014.

Masterstudiet i didaktik betød for mig først og fremmest tre afgørende møder: mødet med teorikomplekser, der var intellektuelt udfordrende; mødet med kompentente forskere, der var gode til at sparre om teori og praksis, og som levendegjorde teorierne; sidst men ikke mindst var det mødet med kloge, erfarne kolleger fra forskellige skoler rundt omkring i landet. Det har været møder, der både har sat sig blivende spor professionelt og personligt.
____________________________________________________________________________________

Dorthe Rasmussen Kjær, lektor i dansk, Historie og Tysk, Rysensteen Gymnasium. Har afsluttet Gymnasiepædagogik didaktiklinjen i 2014.

Da jeg af min nærmeste leder fik tilbudt at læse en master på SDU på didaktiklinjen, tøvede jeg ikke et øjeblik med at takke ja. Udsigten til at kunne få lov til at fordybe sig i, diskutere og reflektere over pædagogisk empiri og didaktiske teorier var for mig en gave, og selvom det ved siden af fuldtidsjob og fuldtidsfamilie til tider har været hårdt, har jeg ikke en eneste gang fortrudt at jeg tog imod tilbuddet.

Uddannelsen har givet mig en større indsigt i og en dybere forståelse af didaktiske teorier og metoder, et større kendskab til empirien og historikken omkring gymnasiets udvikling samt redskaber, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde som underviser, kursusleder, tilsynsførende og organisationsmedarbejder.  Gennem uddannelsen har jeg fået adgang til et fantastisk netværk og en vidensressource såvel på didaktik- som på ledelseslinjen.

I min masterafhandling beskæftigede jeg mig med læreplansændringers indvirkning på den daglige undervisningspraksis. Jeg koncentrerede mig om mit hovedfag tysk, men den viden jeg har fået ud af min undersøgelse og de kompetencer jeg har erhvervet gennem arbejdet med afhandlingen, tager jeg med mig videre i mit arbejdsliv, og sammen med hele uddannelsesforløbet har dette givet mig en ballast som jeg vil kunne trække på fremover.
____________________________________________________________________________________

Susanne Birgitte Leschly, lektor i dansk, spansk og retorik, Nærum Gymnasium. Har afsluttet Gymnasiepædagogik didaktiklinjen i 2014.

Hvorfor gør man sådan noget, altså læser en Master i Gymnasiepædagogik på didaktiklinjen?

Jeg gjorde det, fordi jeg som kursusleder gerne ville blive bedre til at understøtte den vekslen mellem teori og praksis, som kandidaterne foretager undervejs i pædagogikumuddannelsen. Jeg gjorde det også, fordi jeg ønskede redskaber til fortsat at udvikle dels min egen undervisningspraksis, dels udviklingsprojekter på skolen som fx SKRIV – et fag, vi har på NAG, der træner elevernes  skriftlige kompetencer i fag og på tværs af fag.

Undervejs i uddannelsen har jeg haft glæde af at få udvidet perspektivet på skoleliv og læring via empiri og teori og diskussioner med underviserne og de andre masterstuderende – også fra ledelsesholdet. Det er et netværk, som jeg regner med at få glæde af også på lang sigt.

Mest af alt har jeg nok værdsat at få et tydeligt defineret begrebsapparat, jeg kan anvende, når jeg skal at undersøge didaktiske problemstillinger fra hverdagen og forsøge at nå frem til, hvordan de kan tackles.

I masterafhandlingen undersøgte jeg,  hvilken læring kandidaterne tager med sig fra teopædopgaven som ytring og skrivehændelse, og hvad skolen som socialt system kan lære af deres proces. De kompetencer og den viden, jeg erhvervede mig gennem arbejdet med masterafhandlingen, trækker jeg på i mit arbejde som underviser på teoretisk pædagogikum og censor på teopædopgaverne.

En Master i Gymnasiedidaktik giver god mening på CV’et og i hovedet.
____________________________________________________________________________________

Trine Søndergaard Paludan, lektor i samfundsfag og dansk, Maribo Gymnasium, har afsluttet Gymnasiepædagogik didaktiklinjen i 2014.

Jeg startede med at læse gymnasiepædagogik, da jeg fandt, at uddannelsen udbød viden og indsigt i områder, som jeg havde stiftet lidt bekendtskab til i mit pædagogikum og som jeg gerne ville lære mere om. Fra dag 1 har jeg kunne trække på det videns- og erfaringsgrundlag, som masteruddannelsen udbyder, det være sig både i min undervisning og planlægning heraf, samt vejledning af pædagogikumkandidater etc.

De sidste to år har givet mig et netværk af andre undervisere og forskere på tværs af landet, og en masse viden om pædagogik, didaktik og metode samt den nyeste forskning. Men ikke mindst har det givet mig et grundlag for at indgå i både internt og eksternt udviklingsarbejde på min skole og en bred forståelse af gymnasiesektoren helt fra et historisk, politisk og organisatorisk overblik og ned til den enkelte aktør. Og så har uddannelsen direkte  givet mig mulighed for at præge den didaktiske udvikling i et af mine fag, samfundsfag, i form af offentliggørelse af analyser jeg har gennemført i uddannelsen af skriftlig samfundsfag.
______________________________________________________________________________________

Birgitte Hedegaard, lektor i engelsk og dansk, skrivevejleder og skriftlighedskoordinator, vejleder for pædagogikumkandidater, Vejen Gymnasium og HF, har afsluttet Gymnasiepædagogik didaktiklinjen i 2015

Masterstudiet har først og fremmest givet mig et nyt og mere kompetent blik på mange aspekter af gymnasielærerjobbet. Arbejdet med teorierne i uddannelsen har givet mig en dybere forståelse af, hvor komplekse størrelser undervisning, læring og skolekultur egentlig er. Den forståelse har gjort mig i stand til at se flere nuancer i mit daglige arbejde både som underviser, vejleder og deltager i udviklingsprojekter på min skole. Samtidig har det forskningsbaserede element af uddannelsen hele tiden insisteret på en tæt kobling til virkeligheden ude i klasseværelserne. Det har givet mig træning i at omsætte de teoretiske overvejelser til konkrete handlemuligheder. Desuden har en lang række dygtige og inspirerende undervisere og kolleger fra mange andre skoler gennem hele forløbet været klar til at diskutere og tilbyde deres synsvinkler på forskellige forhold. Det har alt sammen været meget givende, professionelt såvel som personligt.

______________________________________________________________________________________

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies