Menu

Fagbeskrivelse - Masterafhandling

a) Undervisningens omfang  

Der undervises på et seminar på 10 k-timer. Masterafhandlingen vægter 15 ECTS.


b)
Målbeskrivelse

Den studerende skal

  • selvstændigt kunne afgrænse og definere en problemstilling
  • kvalificeret kunne redegøre for relevant litteratur
  • kunne tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af
  • referencer, noter og bibliografi
  • kunne gennemføre en teoretisk og/eller empirisk undersøgelse af den valgte problemstilling samt en kritisk analyse heraf
  • kunne evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange
  • kunne samle sine resultater i en klar, struktureret og sprogligt korrekt fremstillingsform
  • kunne uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vurdere stærke og svage sider i eget arbejde
  • på et fremmedsprog i resumeform kunne redegøre for målene for afhandlingen, analyser og resultater
  • demonstrere det faglige overblik og den indsigt i det gymnasiepædagogiske felt, som er opnået gennem studieforløbet.

c) Undervisningsfagets indhold 

I tilslutning til udarbejdelsen af afhandlingen afholdes ét seminar, som kan være helt eller delvist fælles for flere hold og/eller for hold fra begge linjer. På seminaret fremlægges mere overordnede opsamlinger af teori- og metodeperspektiver i tilslutning til vejledning på hold-, gruppe- og individbasis.

d) Undervisnings- og arbejdsformer

Seminar og vejledning.

e) Pensum

Der opgives intet pensum.

f) Bedømmelseskriterier

Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i § 2. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen.

g) Eksamensbestemmelser

Eksamen er en mundtlig eksamen baseret på en skriftlig afhandling på 30-50 sider. Afhandlingen kan skrives individuelt eller i samarbejde med andre studerende (maks. 3 studerende). Når opgaven skrives af flere studerende, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af afhandlingen. Den studerende eksamineres med udgangspunkt i hele afhandlingen. Der gives en samlet vurdering af det skriftlige oplæg og den mundtlige præstation. Der er ekstern censur med vurdering efter 7-trinsskalaen.

Prøveform: Masterafhandling med mundtligt forsvar

Afhandling:

Sideomfang pr. studerende, afhandling: 30 – 50 normalsider ved én studerende og max 30 ekstra sider pr. ekstra studerende.
Sideomfang pr. studerende, resumé: Maks. 1 side
Fremmedsprog resumé: engelsk, tysk eller fransk
Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, maks. 3 studerende. Til opnåelse af den samlede mastergrad skal mindst én af de skriftlige opgaver besvares individuelt.

Mundtlig prøve:

Gruppeprøve mulig: Ja. Maksimale antal deltagere: Tre.
Varighed: 45 min. inkl. Censur. To studerende: En time og 15 min. Tre studerende: En time og 45 min.
Forberedelse: ingen
Hjælpemidler: ingen
Censur: Ekstern
Bedømmelse: 7-trinsskala
Vægtning: 15 ECTS

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies