Menu

Masterafhandlinger afsluttet i 2003-2004

Almenpædagogik

 • Aase Mehlsen Schjøtz-Christensen - Det almene gymnasiums uddannelsesprojekt og elevers tilværelsesprojekt - hvordan passer de sammen? (2003)
 • Anette Schmidt - Nyt pædagogikum i spændingsfeltet mellem eleverne og lærerprofessionalisme. (2003)
 • Anne Birgitte Klange - Reform, skoleudvikling og efteruddannelse. (2003)
 • Bente Lading - Uddannelsesstrategier hos de tosprogede i det almene gymnasium med specielt focus på pakistansk-danske og tyrkisk-danske elever. (2003)
 • Bente Noe - Samarbejde mellem Nordvestjysk Handelsgymnasium og Morsø Gymnasium. (2003)
 • Birthe Slot Andersen - Almenpæd. Klasserumskulturen på et hf-kursus (2004)
 • Bjarne Møller Nielsen - Værdsættelse. (2003)
 • Bodil Linnea Ingversen - Almenpæd. Det almene gymnasium under pres. Årsager og udviklingsmuligheder (2004)
 • Bodil Marianne Brauner - Ansvar og læring (2003-2004)
 • Claus Peer Bækby - En undersøgelse af centrale begreber hos Dewey. (2003)
 • Ellen Møllesøe - Hvorledes påvirker elevdifferentieret undervisning elevernes holdninger og handlinger til fag og læring? (2003)
 • Ellen Brandt Wiuff - Uddannelse & Identetetsdannelse - kan dette finde sted i det almene gymnasium? (2003)
 • Ellen Eskild Thvilum - Almenpæd. Hvilket professionsideal ligger i pædagogikum for lærere på handelsgymnasiet ? (2004)
 • Elsebeth Borregaard Nielsen - Almenpæd. Hvordan opfatter og forstår gymnasieelever år 2003 på Middelfart Gymnasium forholdet (2004)
 • Gunnar Lundsgaard - Hvad er sigtet for medarbejdersamtaler i det almene gymnasium. (2003)
 • Helle Merete Grøn - Samspil mellem undervisningsformer og de fysiske rammer. (2003)
 • Henriette K.Hartoft Andersen - Et er et søkort at forstå, et andet skib at føre. (2003)
 • Henriette Skjærbæk Duch - Studietid: En analyse af en case. (2003)
 • Jette Tikjøb Olsen - Almenpæd. Team lærerkultur og professionalisme (2004)
 • Joan Elisabeth Andreasen - Samspil mellem gymnasieorganisationen og Det omgivende samfunds organisationer I lærings- og organisations-Perspektiv. (2003)
 • Kim Bojsen - Almenpæd. På vej mod "fremtidens gymnasium": en organistionskulturel læreproces (2004)
 • Kristen Olav Andersen - Ny gymnasiearkitektur, pædagogik og æstetik. (2003)
 • Lis Petersen - Almenpæd. De senmoderne unge og projektarbejde (2004)
 • Lone Cilius Ryttersgaard - Videns- og læringsopfattelse - tilgang til læring - blandt unge og ældre på VUC i Haderslev.. (2003)
 • Maja Mølholm - Almenpæd. IT og medier i sprogfag - et åndehul midt i gymnasiets teksthav (2004)
 • Ole Torben Hansen - Almenpæd. Dannelse og kompetencer i HF-reformens naturvidenskabelige faggruppe (2004)
 • Ove Skov Madsen - Er det udviklingsarbejde, der sker på X-købing Gymnasium i henhold til den fælles udviklingspulje i Nyby Amt, amtsligt og skolemæssigt organiseret på en sådan måde, at det har mulighed for at føre til udvikling af skolens undervisning i ønsket retning? (2003)
 • Peter Møller - Læreres læring. (2003)
 • Peter Basse - Almenpæd. Kvalitetsudvikling, skoleudvikling og organisatorisk læring (2004)
 • Peter Lundby Jensen - Almenpæd. Lærersamarbejde og gymnasiereform (2004)
 • Solvejg Andersen - Selvstyrende team/Teamsamarbejde. (2003)
 • Sonja Mahler - Almenpæd. Tør vi risikere drengene ? (2004)
 • Søs Maxner - Almenpæd. Teamsamarbejde efter reformen (2004)
 • Ulla Grum Thomsen - Almenpæd. Lærerprofessionalisering, organisatorisk læring og efteruddannelse på VUC (2004)

Engelsk

 • Hans Henning Rasmussen - Design af et tværfagligt projekt med engelsk som bærende fag ud fra case. (2004)

Fagpædagogik

 • Aase Graae-Michelsen - Skriftlig dansk i det almene gymnasium. (2003)
 • Anne-Marie Kristensen - Overvejelser vedrørende udformning af fagbilag i matematik. (2003)
 • Anne Birgitte Pilø Melillo - En undersøgelse af mødet mellem faget billedkunst i det almene gymnasium og HF og kunstmuseum/kunsthal. (2003-2004)
 • Dorte Fristrup - Mundtlighed og progression. (2003)
 • Hanne Geist -Fokus på form i gymnasiets tyskundervisning. (2003-2004)
 • Iben Benedikte Hvidbjerg Jørgensen - Sammenhængsforståelse i historiegrundbøger. (2003-2004)
 • Jørgen Roe-Poulsen - Respons og fortolkning. (2003-2004)
 • Kirsten Mehl Augustesen - Historiebevidsthedens almendannende potentialer. (2003)
 • Knud Rønn Sørensen - Mål og metode for evalueringer i gymnasiet med særlig henblik på faget film og tv. (2003)
 • Lisbeth Benedikte Jørgensen - At lære - At være - Det andet køn. (2003)
 • Margit Grønlund Nielsen - Sammenhængsforståelse i historiegrundbøger. (2003-2004)
 • Mette Erlendsson - "The Sister Arts". (2003)
 • Ove Hvid - En undersøgelse af elevernes holdninger til fysik/kemi i folkeskolen og fysik i det almene gymnasium. (2003)
 • Solveig Bennike - At gøre det usynlige synligt. (2003-2004)
 • Susan Mose - Danskfaget og tværfaglighed - problem eller udfordring? (2003)
 • Tina Benedikte Drejer Hummelmose - Almendannelse og historiefaget i begyndelsen af dette århundrede. (2003)

Historie

 • Birthe Dalsgaard - Om progression i historiefaget. (2004)

Ledelseslinjen

 • Anne Grethe Helms - HRM som ledelsesstrategi ved implementeringaf 2005-reformen. (2003)
 • Arne Lyngborg Tofterup - Vidensledelse i det almene gymnasium. (2003)
 • Bek Sune Ledelse Ledelse med værdier - vejen frem i den danske gymnasieskole ? (2004)
 • Berit Brændsgård Madsen - Skoleudvikling og ledelse. (2004)
 • Bjarne Larsen - Medarbejdersamtaler - på vej til udvikling? (2003)
 • Carsten Bender - Organisationsudvikling i gymnasiet. (2003)
 • Carsten Moth Iversen - Selvevaluering og ledelsessyn. (2003)
 • Claus Bo Jørgensen - Implementering af modernitet i erhvervsskolesektoren i perioden 1980-2003. (2003)
 • Claus Lorentz Levinsen - "Analog og digital beslutningskultur i en fagprofessionel organisation". (2004)
 • Dorte Kristine Rovsing - Reform og refleksion. (2004)
 • Flemming Jensen - Organisationsudvikling i det almene gymnasium med særligt henblik på ændring af lærernes kompetencer. (2004)
 • Gerd Møller Kristensen - Organisationsudvikling i gymnasiet. (2003)
 • Grete Hansen - Implementering af gymnasiereformen - set i et ledelsesperspektiv. (2004)
 • Henning Fisker Langkær - Sker der en centralisering og ensretning på Århus Amts gymnasieområde. (2003)
 • Henrik Madsen - Løse forbindelser og faste former - Organisation og ledelse i gymnasiet. (2003)
 • Irene Lütken - Kan de konkrete tiltag på RKS i foråret 2004 med henblik på en implementering. (2004)
 • Jens Boe Nielsen -Løse forbindelser og faste former - Organisation og ledelse i gymnasiet. (2003)
 • Jimmy Burnett Nielsen - Anvendelse af menneskelige ressourcer. (2003)
 • Jytte Merete Knudsen - Fælles refleksion - et ledelsesinstrument. (2003)
 • Kaj Habekost - Mellemlederen i en fusionsramt verden. (2003)
 • Kirsten Danving - Hvilke ledelsesformer kan understøtte reformens implementering i det almene. (2004) 
 • Kirsten Skougaard - Strategisk arbejde med gymnasielærernes kompetenceudvikling. (2003)
 • Lars Kofoed-Jensen - Er værdibaseret ledelse fremtidens gymnasieledelsesform? (2003)
 • Lisbet Foss Krarup Lieberkind - Styring og udvikling. (2003)
 • Marianne Gram - Sammenhængen mellem organisationskultur og mulighederne for ledelsesudøvelse. (2003)
 • Ole Holm Madsen - Implementering af modernitet i erhvervsskolesektoren i perioden 1980-2003. (2003)
 • Ole Juul Lund - Rektor-og ledelsesrollen i det nuværende og fremtidige gymnasium. (2003)
 • Paul Paludan-Müller - Implementering af gymnasiereformen - i et strukturelt perspektiv. (2004)
 • Per Henrik Farbøl - Løse forbindelser og faste former - Organisation og ledelse i gymnasiet. (2003)
 • Sanne Yde Schmidt - Skoleudvikling og ledelse. (2004)
 • Steen Pedersen - Reaktioner på ændringer i arbejdsvilkår. (2003)
 • Søren Jensen Hvarregaard - Evaluering som strategisk redskab i det almene gymnasium. (2003)
 • Torben Jakobsen - Strategisk ledelse i praksis. (2003)
 • Trine Straarup Delé - Dilemmaet i pædagogisk ledelse. (2003)
 • Ulla Bendix - Pædagogisk ledelse i samspil med relevante andre - Hvorfor og hvordan? (2003)
 • Vibeke Margrethe Hansen - Organisation og selvkommunikation. (2003)
 • Yvonne Løfberg - Lærere og kompetence - om fagprofessionelles kompetenceudvikling. (2003)
 • Thomas Jørgensen - Organisationskultur på Nærum Amtsgymnasium. (2004)
 • Thorndal Morten Hansen - Don't immitate, innovate - implementering af den lærende organisation. (2004)

IT-pædagogik

 • Adrian Henrik - OIKOS-overvejelser til et undervisningsmateriale i samfundsfag. (2004)
 • Anne Charlotte La Cour Lundqvist - IT og projektarbejde i kemiundervisningen. (2003)
 • Anne-Mette Appel Christiansen - Musik og virtualitet i dansk gymnasiepraksis. (2003)
 • Birthe Pedersen Clewett - "Old Possum's Project Room" Et gymnasialt forsøg med praksisfællesskaber i det virtuelle rum. (2003)
 • Birgitte Dyrby Rasmussen - IT og Fronters indvirkning på elevers læring, videndeling og studiekompetencer i et virtuelt forsøg. (2004)
 • Carsten Søndergaard - Teamlæringens potentiale som platform for lærernes kompetenceudvikling i det almene gymnasium?. (2003)
 • Ebbe Benedikt Rasmussen - Hvorfor bruges IT så relativt lidt i danskfaget i gymnasiet? (2003)
 • Elsebeth Lauridsen - Læring i det virtuelle rum. (2003)
 • Eva Kvorning - Gymnasie-IT's betydning for skoleudvikling. (2003)
 • Henriette Knudsen - CSCL - engelsk i det almene gymnasium. (2003)
 • Henrik Falkenberg - En empirisk analyse af de to køns læringsstil. (2003)
 • Holger Hamann - Hvordan kan portfolio bedrag til en bedre lærings- og evalueringskultur i det almene gymnasium. (2004)
 • Inger Ernstsen - Problem- og projektorienteret CSCL på HHX. (2004)
 • Jette Mouritsen - Didaktisk Design i Undervisningen - med henblik på meningskonstruktion i faget religion. (2003)
 • Jørgen Vestergaard Andersen - Virtuelt samarbejde. Potentialer og begrænsninger. (2004)
 • Karin Dam Nielsen - Design af undervisningsforløb med it. (2003)
 • Lone Kolbye Glenstrup - IT-strukturen på Nykøbing Katedralskole. (2003)
 • Michael Enghoff - QuickPlace på KVUC Hvorfor, hvordan og til hvad. (2003)
 • Nanna Thirup - Det mundtlige foredrg i en IT-tid. (2004)
 • Niels Chr. Knap - Peer learning med IT. (2003)
 • Ole Johannsen - Arkitekturens samspil med læringsmiljø, IT og pædagogik. (2003)
 • Orla Duedahl Madsen - Future Learning Enviroment, Octopus tænkning og vidensbygning. (2003)
 • Per Munkholm - Anvendelse af IT i dansk. (2003)
 • Vibeke Tromholt - Udfordringer ved implementering af E-læringsplatform i gymnasiet - skoleudvikling med IT. (2004)

Studievejledning

 • Anne Dagmar Appe - Valget af videregående uddannelse. (2003)
 • Anne Marie C.L. Kraeutler - Udvikling af studievejlederprofessionen i gymnasiet. (2003)
 • Birthe A. Paarup - Udvikling af studievejlederprofessionen i gymnasiet. (2003)
 • Dinna Jensen - Studievejlederen i feltet mellem gymnasieelevernes identitetsudvikling og deres valg af livsbane. (2003)
 • Hanne-Grete Lund - Udvikling af studievejlederprofessionen i gymnasiet. (2003)
 • Karin Kjærulff Pedersen - Et studie i forholdet mellem læringsrum og vejledningsrum og konsekvenser for metodeudvikling i gymnasiets studievejledning. (2003)
 • Karin Vium Fristed - Etiske konflikter og dilemmaer for studievejledningen. (2003)
 • Peter Funch - Spændingsfeltet mellem ungdomskulturen og systemkulturen i forbindelse med gymnasieelevers studievalg. (2003)

Undervisning

 • Henrik Flygare - E-læring og lærerroller

Tilbage til oversigten

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies