Menu

Kompetenceprofil

Viden og forståelse:

Masteren opnår

 • Udbygget evne til at beskrive og forklare det tyske sprogs status og udvikling
 • Udbygget kendskab til væsentlige forskelle i erhvervslivets ledelses- og kommunikationskultur.
 • Udbygget kendskab til Tysklands position og holdninger inden for forskellige multilateriale samarbejder (Nato, EU, OECD m.m.)
 • Historisk perspektiveret forståelse for og indblik i udformningen af det moderne tyske uddannelsessystem og -politik, herunder voksenuddannelse.
 • Udbygget evne til at kunne genkende, kommentere og kontekstualisere nye tyske kulturelle fænomener inden for litteratur, film, samtidshistorie og erindringskultur.
 • inden for de respektive modulers fagområder – en viden og forståelse, som inden for udvalgte dele er udtryk for den aktuelle forskningsstand på området, og inden for andre områder er udtryk for det faktuelle forholds aktuelle udvikling og den dermed forbundne debat og de forudgående udviklingstendenser
 • Evne til at forholde sig kritisk diskuterende samt historisk og teoretisk argumenterende til positioner og tendenser inden for de pågældende discipliners sagsområder.
 • Evne til gennem selvstudiets opgavemateriale og eksamener at kunne foretage teoretisk og historisk kvalificerede refleksioner over nærmere angivne problemfelter inden for fagområderne.

Samlet vil de valgte moduler give deltageren en beherskelse af en bred, men sammenhængende vifte af aktuel samfundsmæssig og kulturel viden på de udbudte områder, kombineret med væsentlige indblik i den aktuelle, bagved liggende forskning og de historiske forudsætninger.

Færdigheder

Masteren opnår

 • færdighed i anvendelse af fagområdets metoder på konkrete objekter hentet fra de pågældende modulers faglige vidensfelt.
 • evne til at forholde sig kritisk vurderende til fagområdets metodiske tilgange, idet fagområdets forskningsresultater, teorier og metoder medreflekteres og selekteres ud fra deres relevans for den konkrete analyse.
 • evne til at fremlægge resultaterne af analyser og metodiske refleksioner i en skriftlig og mundtligt form, der er forståelig og anvendelig for fagfæller såvel som for ikke-fagfæller, f.eks. elever eller kolleger fra andre fagområder. De varierende prøveformer skal være medvirkende til at sikre disse færdigheder.

Kompetencer

Masteren opnår

 • kompetencer i, gennem egen viljesindsats, at fastholde et længere lærings- og arbejdsforløb, hvor selvdisciplin, systematik og moden kritisk sans er bærende forudsætninger.
 • på baggrund af, at hvert enkelt modul i vidt omfang er baseret på selvstudium, kompetencer i at organisere, prioritere og disciplinere eget arbejde, således at gennemførelse af Masteruddannelsen kan ske i samklang med en i øvrigt arbejdsbelastet hverdag.
 • via modulernes varierende arbejds- og prøveformer, som bl.a. omfatter selvstændig løsning af større sammenhængende problemstillinger, styrket evne til håndtering og kombination af forskelligartet og til tider modstridende materialer til meningsfulde og fagligt holdbare fremstillinger.
 • udvikling af sine samarbejdsevner og sin ansvarsbevidsthed, især i organiseringen af ”Fokusmodul Berlin”, i hvilket deltagernes koordinerede indsats er forudsætningen for et vellykket resultat (Berlin-ekskursionen).

Et fuldt arbejdsmæssigt udbytte af uddannelsen forudsætter deltagerens kreative kombinatoriske kompetence. Det vil blive tilstræbt, at såvel eksamensopgaver/portfolioopgaver som problemformuleringer ved hjemmeopgaver og deltageroplæg medreflekterer deltagerens jobmæssige praksisfelt, således at der tilstræbes en eksplicit sammenhæng mellem teoretisk forståelse, faglig viden og jobmæssig praksis.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies