Menu

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskemaer til studienævnet for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk Sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Alle ansøgningsskemaer skal sendes elektronisk til studienævnets digitale postkasse: sn-sundkandidat@health.sdu.dk. Ansøgninger inkl. bilag skal sendes i PDF-format i ét samlet dokument og skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. 

Ansøgninger til studienævnet skal indeholde:

  • Ansøgers navn og studentermail
  • Eksamensudskrift inkl. alle forsøg på dansk. som kan indhentes via selvbetjening
  • En præcis angivelse af, hvad der søges om
  • En begrundelse for dispensation
  • Dokumentation i det omfang, det der muligt, herunder lægeerklæring for sygdom o lign. Se retningslinjer for lægeerklæring i forbindelse med dispensationsansøgninger

Vælg en ansøgningsblanket nedenfor, læs vejledning i blanketten, udfyld og send ansøgningsblanketten elektronisk til studienævnet sammen med de nødvendige bilag.  

Hvis ansøgningen drejer sig om merit vil ekspeditionstiden være noget længere. Enhver ansøgning om merit skal være ansøgt i god tid inden modulstart (8 uger) og generelt vil et kursus, der har givet adgang til uddannelsen ikke kunne give merit, se nedenfor om startmerit. Det er endvidere et krav, at du har vedlagt klar og detaljeret information om indhold, niveau samt anvendt litteratur på det kursus, der søges meriteret. Meritansøgninger vil blive behandlet individuelt, og der lægges vægt på at kurser, der søges meritoverført, skal for at kunne godkendes være taget ved en videregående universitær uddannelsesinstitution. De enkelte kursers indhold skal endvidere, som minimum, indholds- og niveaumæssigt nøje svare til det kursus på kandidatuddannelsen som søges erstattet.

 

Ansøgninger om startmerit - Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit. Med samme niveau menes for eks. om der er på bachelor- eller kandidatniveau.

 

Brug ansøgningsskemaet "ansøgning om merit".

 

Din ansøgning skal indeholde følgende:

  • Du skal angive, at du søger startmerit
  • Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst
  • Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag
  • Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. pensumliste, hvis det haves for de fag, som du søger merit for
  • Du skal indsende din ansøgning så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og der ikke skal til eksamen i disse fag.

Ansøgningsskema - meritoverførsel
bruges til ansøgning om merit for fag 

Ansøgningsskema - forhåndsgodkendelse af valgfag
bruges til ansøgning om valgfag/praktikophold som ønskes forhåndsgodkendt

Ansøgningsskema - Selvvalgt emne
bruges til ansøgning om et selvvalgt emne som valgfag

Ansøgningsskema - dispensation, generel
bruges til ansøgning om alle typer for dispensation (undtagen særlige prøvevilkår) 

Ansøgning om dispensation, særlige prøvevilkår
bruges til ansøgning om f.eks. forlænget tid. Du skal søge om særlige prøvevilkår ved studienævnet forud for hver eksamensperiode. Det er kun nødvendigt at medsende din dokumentation fra SPSS ved den første ansøgning

Afgørelser fra studienævnet

Afgørelser fra studienævnet sendes til din studentemail ca. 14 dage efter afholdelse af studienævnsmøde.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies