Menu

Det erhvervsøkonomiske aftagerpanel

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet har en række aftagerpaneler, heriblandt aftagerpanelet for de erhvervsøkonomiske fuldtidsuddannelser. Aftagerpanelet drives af de erhvervsøkonomiske studieledere i fællesskab, men under ansvar af den studieleder, der koordinerer på tværs af geografien.

Formålet med det erhvervsøkonomiske aftagerpanel er mangesidet. Vi ønsker blandt andet via dette panel at:

 • holde en tæt dialog med virksomheder, der - i bredeste forstand - er aftagere af, eller potentielle aftagere af vores erhvervsøkonomiske dimittender
 • holde kontakt med virksomheder, som er beliggende i de områder, hvor SDU’s campusser udbyder erhvervsøkonomiske uddannelser
 • sikre, at universitetet lever op til virksomhedernes og markedets behov for viden hos de kandidater, vi uddanner
 • have et forum, der kan være rådgivende om - og hvor medlemmerne selv kan have indflydelse på - udviklingen af de erhvervsøkonomiske uddannelser, BSc.merc. (HA), cand.merc. og cand.merc.aud.
 • have en bred kontakt til virksomhederne. Vi bestræber os på at have såvel små, mellemstore som store virksomheder repræsenteret i aftagerpanelet
 • give virksomhederne mulighed for netværksdannelse.

Panelets sammensætning, udpegning og levetid:

 • Panelet består af 30-35 medlemmer (ca. 6 fra hver by). Der kan være lidt flere medlemmer fra det fynske område, idet Campus Odense har en lidt større studentermasse end de øvrige campusser.
 • Der kan indgå alumner, men det er ikke en betingelse for udpegning.
 • Panelmedlemmerne skal – i bred forstand – være aftagere af, eller potentielle aftagere af, erhvervsøkonomiske dimittender fra SDU.
 • Det tilstræbes, at der er paneldeltagere fra både små og mellemstore virksomheder samt store virksomheder.
 • Paneldeltagere skal være ansat i virksomheder som er beliggende i de lokalområder hvor SDU har campusser.
 • Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i panelet hvis muligt.
 • Det tilstræbes, at paneldeltagerne aldersmæssigt er spredt, hvis muligt.
 • Panelmedlemmerne udnævnes for 2 år ad gangen med mulighed for genudpegning.
 • Der lægges i rekrutteringsgrundlaget vægt på, at medlemmerne får indflydelse på udviklingen af uddannelserne indenfor det erhvervsøkonomiske område samt mulighed for netværksdannelse.
 • Medlemmerne er udpeget af de lokale erhvervsøkonomiske studienævn.

Mødestruktur og forventet tidsforbrug:.

 • Der skal afholdes minimum 1 årligt fællesmøde. Som hovedregel afholdes dette møde ultimo august /primo september.
 • Der kan afholdes lokale møder efter behov.
 • Panelmedlemmerne kan, i moderat omfang, anmodes om at læse tilsendt materiale forud for møderne i aftagerpanelerne.
 • Fællesmøderne afholdes i Kolding eller Odense og som hovedregel sidst på eftermiddagen mandag-torsdag.

Kommunikation mellem aftagerpanel og SDU:

 • Kommunikation mellem paneldeltagere og medarbejdere på SDU sker som udgangspunkt via e-mail.
 • Møder indkaldes mindst 14 dage før mødets afholdelse. 
 • Der skal indenfor en angivet frist i mødeindbydelsen ske en tilbagemelding til SDU med tilmelding eller afmelding til et givet møde.
 • Under møderne vil kommunikationsformen veksle mellem dialog, workshops og fremlæggelser.
 • Efter møderne udarbejdes der et mødenotat som mailes til medlemmerne. 

Temaer for møderne:

 • Temaerne på møderne fastlægges af studielederkredsen forud for møderne
 • Forud for hvert møde modtager paneldeltagerne en opfordring til at indgive ønsker til dagsorden (evt som et spørgeskema) 

Synliggørelse af arbejdet i aftagerpanelet:

 • Der vil være information om aftagerpanelet og dets arbejde på www.sdu.dk under siderne for nuværende og kommende studerende. Formålet hermed er at vise både nuværende og kommende studerende samt virksomheder, at større udviklingstiltag i det erhvervsøkonomiske uddannelsesmiljø på SDU drøftes med aftagervirksomheder

 

Nuværende udpegningsperiode for medlemmerne er 1. sep. 2013 - 1.sep. 2015

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies