Menu

Studienævn

Du kan som studerende altid kontakte studienævnet med henblik på at få bragt forhold og ønsker op i studienævnet vedrørende din undervisning, eksamen, evaluering med mere.

 

Du finder ansøgninger til studienævnet på

studyboard.sdu.dk

Bemærk:

Er du endnu ikke indskrevet til et studie, kan du ikke anvende studyboard portalen, som kun er for indskrevne studerende.

 

Har du spørgsmål til ansøgning om dispensation eller merit er du velkommen til at kontakte:

 

  • Studienævnssekretær for HD-uddannelserne Lone Christensen (hd@sam.sdu.dk eller 65509122) eller

 

Studienævn for EVU har ansvaret for følgende uddannelser:

HD-uddannelser:

- HD 1. del
- HD 2. del Finansiel rådgivning - HDFR
- HD 2. del Innovationsledelse - HDIM
- HD 2. del Organisation og ledelse - HDO
- HD 2. del Marketing Management - HDMM
- HD 2. del Regnskab og økonomistyring - HDR
- HD 2. del Supply Chain Management - HDSCM

Masteruddannelser:

- MIT - Master i it
- MPQM - Master i offentlig kvalitet og ledelse
- FMOL - Master i offentlig ledelse
- MPI - Master i projekt- og innovationsledelse
- MPL - Master i projektledelse
- MR - Master i rehabilitering  
- MPM - Master of Public Management  
- MBA - Master of Business Administration           

Medlemmer af studienævnet for EVU

Studienævnet består af 5 repræsentanter for videnskabeligt medarbejdere og undervisere og p.t. ingen studenterrepræsentanter. Repræsentanterne for videnskabeligt personale og undervisere vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

 

Formand:
Torben Munk Damgaard, Chef for efteruddannelse

 

Næstformand:

vakant  

 

Medlemmer:
Lars Meldgaard, studieleder på HD, samfundsvidenskab
Eva Ulriksen Draborg, studieleder på Master i offentlig kvalitet og ledelse (MPQM), sundhedsvidenskab
René Chester Goduscheit, underviser på MBA, samfundsvidenskab
Mads Bøge Kristiansen, studieleder på Master i offentlig ledelse (FMOL), samfundsvidenskab

 

Suppleant:
Per V. Freytag, underviser på MBA, samfundsvidenskab

 

Studienævnssekretærer:
Lise Bille Byriel – Masteruddannelser
Lone Christensen – HD-uddannelser

Hvad arbejder man med i et studienævn?

Studienævnet varetager sagsbehandling, udvikling og kvalitetssikring af HD- og Masteruddannelserne indenfor det samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige område.

Studienævnet sikrer, at dine rettigheder som studerende overholdes i forhold til gældende lovgivning på området og er samtidig ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes faglige indhold.

Studienævnet mødes ca. 5 gange om året, hvor medlemmerne tager stilling til bl.a.:

- Udvikling af fag, studieordning og andre forhold omkring studieadministration og studietilrettelæggelse
- Evaluering og kvalitetssikring
- Høringer rettet mod såvel efteruddannelsesområdet som mere generelle uddannelsesmæssige forhold
- Dispensationsansøgninger fra studerende
- Ansøgninger om merit
- Ansøgninger om forhåndsmerit for fag, som den studerende ønsker at lade indgå i en given uddannelse

Sådan søger du dispensation:

Det er muligt at søge om dispensation for flere af reglerne, såfremt der foreligger et usædvanligt forhold.

Et usædvanligt forhold kan være:

- Dokumenteret sygdom hos den studerende selv
- Dokumenteret sygdom hos den nærmeste familie
- Dødsfald hos den nærmeste familie
- Andre forhold, som vedrører den enkelte studerende, og som den studerende oftest vil være uden skyld i 
- Endvidere vil f.eks. borgerligt ombud som domsmand eller nævning også kunne være omfattet af begrebet

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at alle afgørelser truffet af et studienævn eller anden kompetencehavende enhed på SDU beror på en individuel vurdering af den respektive dispensationsansøgning. Det er derfor ikke muligt at opstille præcise kriterier for, hvad der skal til, for at en dispensationsansøgning vil blive imødekommet.

Sådan søger du fritagelse/merit for fag:

Merit- og forhåndsmeritansøgning til HD-uddannelser

Du kan søge om fritagelse for fag (merit) på din HD-uddannelse, hvis du allerede har bestået prøver i faget på et tilsvarende niveau.

Når Syddansk Universitet vurderer, om en uddannelse eller dele af denne er meritgivende til din HD-uddannelse, er det ikke kun niveauet, men i langt højere grad det fagmæssige indhold af uddannelsen, dvs. pensum, omfang og eksamensform, der er afgørende for, om der kan gives merit.

Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, skal sendes via  studyboard.sdu.dk senest 1 måned før der afholdes prøve i pågældende fag.

Måtte du efterfølgende fortryde en bevilget fritagelse for fag på HD, kan du trække denne tilbage. I så fald skal du skriftlig kontakte

Studienævnet – og senest 1 uge før der afholdes prøve i det pågældende fag.

Merit- og forhåndsmeritansøgning til Masteruddannelser

Du kan, som allerede indskrevet på en masteruddannelse på SDU, søge om merit for fag, som er læst og bestået på en anden lignende masteruddannelse udbudt på deltid.

Du kan også, som allerede indskrevet, søge om forhåndsmerit for fag, som du ønsker at læse på en anden masteruddannelse udbudt på deltid.

Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, sendes via studyboard.sdu.dk. Ansøgningsfristen er cirka 10 dage før studienævnsmøderne.

Forhåndsmeritvurdering for kommende ansøgere kan forespørges ved direkte henvendelse til studienævnssekretær på masterområdet på studienaevn_EVU@sam.sdu.dk. Du skal være opmærksom på, at fag fra fuldtidsstudier (kandidat, bachelor og professions BA) ikke kan meriteres, jf. Masterbekendtgørelsen § 16, stk. 1. Det samme gælder fag fra beståede diplomuddannelser. 

Links til relevant lovgivning

 Læs om akkreditering af uddannelser på Syddansk Universitet

 Akkreditering SDU 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies