Menu

Job og karriere

Formålet med bacheloruddannelsen i audiologi er at give den studerende kvalifikationer gennem fagspecifik og fagrelateret kunnen, viden og metode inden for tekniske, sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige, sprogvidenskabelige og specialiserede audiologiske områder. Herved opnår den studerende som færdig bachelor erhvervskompetence som audiolog.

Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De generelle kompetencemål er de overordnede kompetencemål dimittenden har efter afslutning af uddannelsen, mens de fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed. Iht. ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse” opdeles kompetencemål i viden, færdigheder og kompetencer:

Generelle kompetencemål:

Dimittenden skal:

 1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et videnskabeligt niveau
 2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder samt relatere dette til aktuel forskning
 3. kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet
 4. kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder
 5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse
 6. kunne argumentere på et grundlæggende videnskabeligt grundlag
 7. kunne indgå i en dialog på et fagligt grundlag
 8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver
 9. tage kritisk stilling til alle benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi
 10. anvende et sprog – skriftligt og/eller mundtligt – der er emneorienteret, klart, præcist og korrekt
 11. formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper
 12. kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik
 13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia
 14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling
 15. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog

Fagspecifikke kompetencemål:

De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opdeles i viden, færdigheder og kompetencer i henhold til ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse”.

Viden

Dimittenden har:

 • viden om anatomien og fysiologien i det auditive system, de stemme- og taledannende organer samt nervesystemet
 • kendskab til (hoved)typerne af lidelser i det auditive system og oversigtskendskab til lidelser, der forårsager relaterede sprog- og talevanskeligheder
 • kendskab til teorier og modeller, der danner basis for undersøgelse- og behandlingsmetoder
 • kendskab til audiologiske målemetoder og høreapparatteknik

Færdigheder

Dimittenden kan:

 • foretage en faglig vurdering af patienters høreskade og hørehandicap, inklusive at planlægge og udføre de nødvendige audiologiske målinger og inddrage andre faggruppers diagnoser og vurderinger
 • -vurdere patientens sprogbrug og udtale
 • udarbejde en behandlingsplan, udføre denne samt tilpasse høreapparater og instruere i brug af disse
 • gøre sig relevante pædagogiske og metodiske overvejelser
 • evaluere trænings- og behandlingsforløb
 • tilpasse høreapparater under anvendelse af psykoakustisk viden
 • skelne mellem centrale og perifere elementer i et komplekst fagligt felt
 • organisere, strukturere og hierarkisere et stofområde
 • kan forholde sig reflekterende og vurderende over for andres og egne tilgange og løsninger
 • kan indkredse og formulere problemstillinger
 • arbejde analytisk og metodisk
 • kommunikere med specialister og almenkyndige om faglige problemer
 • kommunikere (evt. ved hjælp af tolk) med klienter i alle aldre og med forskellige hørehandicap om faglige problemstillinger- og løsninger

Kompetencer

Dimittenden kan:

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
 • indgå i gruppeprojekter og organisere arbejdet i sådanne
 • opsøge og bearbejde ny information i en reflekteret og målrettet proces
 • selvstændigt og med en professionel tilgang indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med personer inden for audiologisk og otologisk medicin, socialmedicin, pædagogik og socialrådgivning

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies