Menu

Til dig som vil undervise i faget Innovation

Denne fagrække i innovation giver dig samlet 15 ECTS-point på kandidatniveau og dermed en videregående indsigt i innovation. Kurset er dermed et godt skridt i retningen af, at du opnår de faglige kompetencer til at undervise i faget Innovation på en gymnasial uddannelse. For at opnå fuld undervisningskompetence skal du desuden leve op til en række faglige mindstekrav, som du kan læse mere om herunder.

 

Faglige mindstekrav

De faglige mindstekrav for innovation er omtalt i Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (VEJ nr. 5 af 18/01/2006), se afsnit 4.5.:

”Faget innovation i de gymnasiale uddannelser omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Faget giver viden om idéudvikling og kommercialisering samt innovations betydning på såvel mikro- som makroniveau. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring og projektforløb eller forretningsplan. Kandidaten skal have viden dels om erhvervsøkonomis ”kernefag” med tilknyttet metodefag, dels om mikroøkonomi samt en videregående indsigt i innovation”.

De øvrige erhvervsøkonomiske kernefag, såsom ledelse og organisation; regnskab og økonomistyring; afsætning; it, statistik og metode samt mikroøkonomi skal tilsammen udgøre mindst 90 ECTS-point, og disse fag kan, hvis de ikke allerede indgår i din uddannelse, evt. tages som tompladsfag.

Særligt for undervisere på HHX- og HTX-uddannelserne

Vedrørende faglig kompetence på HHX og HTX se  pædagogikumbekendtgørelsen (BEK nr. 447 af 08/05/2014) § 5.

§ 5. Inden for de tekniske, teknologiske, herunder informationsteknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsøkonomisk orienterede fag kan den faglige kompetence opnås af personer uden en kandidateksamen gennem en kombination af en professionsbacheloruddannelse af mindst tre et halvt års varighed og efterfølgende fagligt kvalificerende beskæftigelse eller videre- og efteruddannelse.

Stk. 2. I det enkelte fag er faglig kompetence betinget af et fagligt niveau, der i det væsentlige er erhvervet gennem et uddannelsesforløb, som er gennemført ved en videregående uddannelsesinstitution. Det faglige niveau skal svare til et uddannelsesforløb på mindst 90 ECTS-point.

Stk. 3. Lærere, der underviser i de erhvervsrelaterede fag i hhx-uddannelserne og htx-uddannelserne, skal have mindst to års relevant erhvervserfaring.

 

Særligt for undervisere på STX-uddannelserne

Uddannelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1328 af 15/11/2016) foreskriver i § 23, at sidefag beregnet på undervisning i de gymnasiale uddannelser, skal være mellem 90–120 ECTS-point inden for det faglige område. Dette afhænger af hvilket centralt område, du har taget på din kandidatuddannelse. Humanistiske kandidater skal således have 120 ECTS-point for at få sidefag i innovation.  

§ 23. Kandidatuddannelser, som bygger videre på bacheloruddannelser efter § 17, og som tilrettelægges med henblik på, at den studerende opnår faglig kompetence til at kunne undervise på de gymnasiale uddannelser, opbygges sådan, at uddannelserne består af det centrale fag og sidefaget. Det centrale fag udgør hovedvægten af uddannelsen, og sidefagets fag eller fagelementer på bachelor- og kandidatuddannelsen udgør mindst 90 ECTS-point.

Stk. 2. Kandidatuddannelser efter stk. 1 forlænges efter Styrelsen for Videregående Uddannelsers godkendelse med 30 ECTS-point, når sidefaget ligger uden for det centrale fags fagområde, jf. § 1, stk. 2, og ikke har faglig sammenhæng med det centrale fag.

 

Vejledning

Ønsker du vejledning med henblik på en faglig ækvivalensvurdering indenfor sidefaget Innovation kan du rette henvendelse til specialkonsulent Lise Bille Byriel på mail lbb@sam.sdu.dk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies