Menu

Til dig som vil undervise i faget Innovation

De to moduler på kurset "Innovation og entreprenørskab" giver dig samlet 15 ECTS-point på kandidatniveau og dermed en videregående indsigt i innovation. Kurset er således et  skridt i retningen af, at du opnår de faglige kompetencer til at undervise i faget Innovation på en gymnasial uddannelse.

For at opnå fuld undervisningskompetence skal du desuden leve op til en række faglige mindstekrav, som du kan læse om herunder.

De faglige mindstekrav for at undervise i faget Innovation

De faglige mindstekrav for faget Innovation er omtalt i Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (VEJ nr. 5 af 18/01/2006), afsnit 4.5 :

”Faget Innovation i de gymnasiale uddannelser omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Faget giver viden om idéudvikling og kommercialisering samt innovations betydning på såvel mikro- som makroniveau. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring og projektforløb eller forretningsplan. Kandidaten skal have viden dels om erhvervsøkonomis ”kernefag” med tilknyttet metodefag, dels om mikroøkonomi samt en videregående indsigt i innovation”.

De øvrige erhvervsøkonomiske kernefag, såsom ledelse og organisation; regnskab og økonomistyring; afsætning; it; statistik og metode samt mikroøkonomi skal tilsammen udgøre mindst 90 ECTS-point og kan, hvis der er plads på faget, evt.  rel="noopener noreferrer" læses som tompladsfag på SDU eller andre universiteter.

De faglige mindstekrav afhænger af din uddannelsesbaggrund

Du skal være opmærksom på, at det i sidste ende er rektor på din uddannelsesinstitution, som afgør, om du er fagligt kompetent til at undervise i faget Innovation. 

Der er i pædagogikumbekendtgørelsen (BEK nr. 447 af 08/05/2014) flere indgange til undervisningskompetence eller "faglig kompetence" for undervisere med dansk uddannelse:

§ 4. Skolens leder vurderer og beslutter ved ansættelse af en lærer på skolen, om læreren har faglig kompetence.

Stk. 2. Faglig kompetence på stx-uddannelsen og hf-uddannelsen er betinget af en kandidateksamen bestået ved et universitet i ét eller flere fag i de gymnasiale uddannelser. I tilfælde, hvor kandidaten ikke har bestået sin kandidateksamen i ét eller flere fag inden for den gymnasiale fagrække, kan faglig kompetence opnås, hvis kandidaten har opnået de kvalifikationer, der er nævnt i stk. 4.

Stk. 3. Faglig kompetence på hhx-uddannelsen og htx-uddannelsen er betinget af en kandidateksamen bestået ved et universitet i ét eller flere fag i de gymnasiale uddannelser eller af et fagligt niveau svarende til en kandidateksamen bestået ved et universitet, jf. stk. 4 og § 5.

Stk. 4. Faglig kompetence er yderligere betinget af, at pædagogikumkandidatens eksamen opfylder faglige krav svarende til kravene i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings vejledning: Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (faglige mindstekrav).

Særligt for undervisere på HHX- og HTX-uddannelserne med en professionsuddannelse

Har du i dag en professionsuddannelse og ønsker du at få faglig kompetence i Innovation, kan du i de teknologiske og erhvervsøkonomiske gymnasiefag løfte det teoretiske niveau til kandidatniveau. Det gør du ved hjælp af fagligt kvalificerende, formel efter- og videreuddannelse samt evt. relevant fagligt kvalificerende beskæftigelse.

Vedrørende faglig kompetence på HHX og HTX kan du se mere i pædagogikumbekendtgørelsen (BEK nr. 447 af 08/05/2014) § 5 med uddrag herunder:

§ 5. Inden for de tekniske, teknologiske, herunder informationsteknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsøkonomisk orienterede fag kan den faglige kompetence opnås af personer uden en kandidateksamen gennem en kombination af en professionsbacheloruddannelse af mindst tre et halvt års varighed og efterfølgende fagligt kvalificerende beskæftigelse eller videre- og efteruddannelse.

Stk. 2. I det enkelte fag er faglig kompetence betinget af et fagligt niveau, der i det væsentlige er erhvervet gennem et uddannelsesforløb, som er gennemført ved en videregående uddannelsesinstitution. Det faglige niveau skal svare til et uddannelsesforløb på mindst 90 ECTS-point.

Stk. 3. Lærere, der underviser i de erhvervsrelaterede fag i HHX-uddannelserne og HTX-uddannelserne, skal have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Særligt for undervisere på STX-uddannelserne

Når du skal finde ud af, om du allerede opfylder de faglige mindstekrav for at undervise i faget Innovation - eller om du evt. skal supplere med yderligere til din nuværende kandidatuddannelse - skal du kigge på din grunduddannelses sammensætning.

Generelt: Kandidatuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser består af henholdsvis det centrale fag og et sidefag. Det centrale fag udgør hovedvægten af uddannelsen med et krav om mindst 120 ECTS-point, mens sidefaget, hvis dimittenden har gennemført det på samme fakultet som centralfaget, skal udgøre mindst 90 ECTS-point.  Tilsvarende lægges til grund ved vurdering af faglig kompetence indenfor innovation, når denne erhverves ad anden vej end gennem en gymnasierettet kandidateksamen.

Specifikt: Faget "Innovation og entreprenørskab" er placeret på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. En kandidat med hovedfag i fx idræt (som hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) eller  sprogfag (som hører under Det Humanistiske Fakultet) må påregne en opkvalificering på mere end 90 ECTS-point. En kandidat indenfor det samfundsvidenskabelige område, vil derimod ofte kunne nøjes med 90 ECTS-point opkvalificering, hvoraf en del af fagene måske allerede er bestået på den oprindelige akademiske uddannelse. Se Uddannelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1328 af 15/11/2016) § 23).

§ 23. Kandidatuddannelser, som bygger videre på bacheloruddannelser efter § 17, og som tilrettelægges med henblik på, at den studerende opnår faglig kompetence til at kunne undervise på de gymnasiale uddannelser, opbygges sådan, at uddannelserne består af det centrale fag og sidefaget. Det centrale fag udgør hovedvægten af uddannelsen, og sidefagets fag eller fagelementer på bachelor- og kandidatuddannelsen udgør mindst 90 ECTS-point.

Stk. 2. Kandidatuddannelser efter stk. 1 forlænges efter Styrelsen for Videregående Uddannelsers godkendelse med 30 ECTS-point, når sidefaget ligger uden for det centrale fags fagområde, jf. § 1, stk. 2, og ikke har faglig sammenhæng med det centrale fag.

Sådan får du vejledning

Da SDU udbyder kurset "Innovation og entreprenørskab" specifikt rettet mod undervisning på de gymnasiale uddannelser, kan du anmode om at få foretaget en såkaldt ækvivalensvurdering. 

Det er en vurdering, som holder det faglige indhold af kurset op imod din uddannelsesmæssige baggrund. Ved en ækvivalensvurdering opgøres det, hvilke fagområder du evt. mangler, for at du kan imødekomme de faglige mindstekrav til at undervise i faget "Innovation".

Du kan få en vejledende samtale med SDU's faglige koordinator Lise Bille Byriel, som kan kontaktes via lbb@sam.sdu.dk eller telefon 6550 2260. Efter aftale fremsender du efterfølgende relevante eksamenspapirer og evt. anden dokumentation. Den konkrete faglige vurdering foretages derefter af det relevante studienævn.

SDU er i løbende dialog med Undervisningsministeriets fagkonsulent i faget Innovation Mikkel Krag Brunvold, som kan kontaktes på Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk eller tfl. 3392 5326.

Forbehold

SDU kan desværre  ikke garantere, at du kan tage de fag, du evt. mangler, som tompladsfag. Det skyldes, at der kan være adgangsbegrænsning på fagene, da der fra 2014 er blevet indført loft over optaget på en række videregående studier (den såkaldte dimensionering af dagsstudier).

Tompladsfag læses i øvrigt som deltidsstudier under de vilkår, som knytter sig til denne ordning.

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies