Menu

Adjunkt/lektor-udvalget

Det er fakultetets personalepolitik, at der opslås et lektorat, hvis udvalget vurderer, at adjunkten er kvalificeret, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Lektoratet kan søges af den lektorbedømte, hvilket skal ske i fri konkurrence med øvrige ansøgere.

Ved alle lektorbedømmelser skal der medvirke en ekstern bedømmer, der er udpeget af det institut, som ansøgeren er ansat ved. Den eksterne bedømmer er oftest udlænding men behøver ikke være det.

Ved enhver lektorbedømmelse udpeger dekanen to af udvalgets medlemmer, der får hovedansvaret for lektorbedømmelsen. Dekanen vælger det ene udvalgsmedlem ud fra, at medlemmet må formodes at have den største faglige indsigt i den bedømtes område, mens det andet medlem vil have en faglig baggrund forskellig fra den, der skal lektorbedømmes.

De to hovedansvarlige skal lave et skriftligt udkast af udvalgets bedømmelse på baggrund af den eksterne bedømmers indstilling. Udkastet forelægges det øvrige udvalg, hvorefter der foretages en samlet bedømmelse fra Adjunkt/lektor-udvalget.

En adjunkt, der ønsker lektorbedømmelse, skal indsende fire eksemplarer af ansøgningen + en elektronisk udgave til Anne Christiansen, Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat. Anne vil søge for:

  • at de to udpegede udvalgsmedlemmer vil modtage hver deres kopi
  • at den eksterne bedømmer, som instituttet har udpeget, får et eksemplar
  • at et eksemplar lægges frem i fakultetssekretariatet til de øvrige udvalgsmedlemmers orientering
  • at alle udvalgsmedlemmer modtager en elektronisk version af den lektorbedømtes CV og publikationsliste

Adjunkt/lektor-udvalget mødes tre gange årligt. De to første møder afvikles som almindelige udvalgsmøder, mens det sidste tillige skal fungere som et inspirationsmøde for dekanen. På dette inspirationsmøde er det tanken, at udvalget kan komme med idéer og forslag til nye og visionære forskningsområder.

Vejledning vedrørende adjunkt/lektor-bedømmelse

Medlemmer

Professor Ole Nørregaard Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Professor Martin S. Sloth, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
Professor Christine McKenzie, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
Professor Kim Skak Larsen, Institut for Matematik og Datalogi
Professor Donald Canfield, Biologisk Institut

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies