Menu

Udmeldelse

At melde sig ud kan være en svær beslutning. Vi håber, at du har gjort dig nøje overvejelser om beslutningen. Hvis du stadig er i tvivl om det er den rigtige beslutning, eller hvis du ikke føler, at du har overblik over konsekvenserne, er du meget velkommen til at kontakte Vejledningscentret til en snak om din beslutning.

Sådan gør du

Hvis du vil udmelde dig fra Syddansk Universitet, skal du via spoc.sdu.dk  logge ind

Under "Kategori" vælger du Registrering & Legalitet. Under "Område" vælger du ligeledes "Registrering & Legalitet". Under "Emne" vælger du "Udmeldelse"

Vi håber, du vil angive, hvorfor du melder dig ud. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og bruger det til at afdække frafaldsårsager til fremtidig udvikling af vores uddannelser og services på universitetet.

Vigtige regler om udmeldelse!

Inden du melder dig ud, bør du læse nedenstående regler:

Udmeldelse og 1.årsprøven

Reglerne om førsteårsprøven gælder fra første gang, du optages på en uddannelse. Hvis du udmelder dig inden førsteårsprøverne er bestået, kan du ikke opfylde reglerne på den uddannelse, og derfor kan du ikke på et senere tidspunkt søge ind på samme uddannelse igen. Du kan kun opnå dispensation fra denne regel, hvis det vurderes, at dine forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen er forbedrede, eller hvis uddannelses indhold er væsentligt ændret.

Finder du tidligt på efteråret ud af, at du vil stoppe helt og måske senere søge ind på uddannelsen igen, kan du få dispensation til det, hvis det vel at mærke sker tidligt nok.

Udmeldelse ved manglende opfyldelse af uddannelsens regler, herunder opbrugte eksamensforsøg

Du kan ikke fortsætte på studiet, hvis du:

1) har opbrugt dine eksamensforsøg (jf. Adgangsbekendtgørelsen § 29 og Eksamensbekendtgørelsen § 13 vedr. antal eksamensforsøg)

2) i øvrigt ikke har overholdt reglerne for uddannelsen (jf. Adgangsbekendtgørelsen § 29)

Konsekvensen af universitetets regler er, at du skal søge dispensation for at kunne komme i betragtning til en studieplads på samme uddannelse igen.
Melder du dig ud af uddannelsen i løbet af første semester inden 1. november, skal du ikke søge dispensation i forbindelse med en ansøgning om optagelse til samme uddannelse igen.

Genindskrivning på samme uddannelse

Vælger du selv at afbryde din uddannelse, skal du være opmærksom på, at dette skal ske inden 1. april, hvis du samme år har planer om at søge om optagelse på den samme uddannelse igen med start den 1. september (Jf. adgangsbekendtgørelsens § 30, stk. 3). Det skyldes, at der skal gå mindst 5 måneder før genindskrivning til samme uddannelse kan finde sted. Har du selv meldt sig ud af en uddannelse, er det vigtigt at være opmærksom på, at du ikke kan indstille dig til eksamen eller prøver på uddannelsen i et semester, hvor du er eller har været udmeldt (§ 32).
Universitetet har mulighed for at dispensere fra denne bestemmelse, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Optagelse på en anden uddannelse

Du kan naturligvis godt søge optagelse på en anden uddannelse. Den tidligere såkaldte "3. gangs-regel" gælder IKKE længere, så du skal blot sørge for at søge rettidigt og sikre dig, at du opfylder adgangskravene.

SU ophører automatisk, når du melder dig ud

Hvis du modtager SU, sørger vi automatisk for, at den bliver stoppet. SU´en stopper med udgangen af den måned, hvor du har meldt dig ud. Hvis du melder dig ud d. 1. i en måned, er du ikke berettiget til at modtage SU for den måned. Hvis du får udbetalt SU efter udmeldelsen, fx hvis du først melder dig ud i slutningen af en måned, vil denne SU skulle betales tilbage. Du vil derfor modtage et krav herom fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Spørg SU-medarbejderne , hvis du er i tvivl.


Regler og retningslinjer om udmeldelse og ophør på Syddansk Universitet er fastlagt i henhold til:

  • §§ 29, 30, 31, og 32 i Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bekendtgørelse nr. 240 af 11/03/2013, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser)
  • §§ 17, 18,19, og 20 i Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (bekendtgørelse nr. 241 af 11/03/2013, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser).

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies