Menu

Andre internationale bibliografier af medicinsk interesse

Science Citation Index. (SCI) Philadelphia: Institute for Scientific Information (ISI) , 1961 ff. er en multidisciplinær bibliografi, der dækker såvel medicin og naturvidenskab som teknik. SCI indekserer over 5.200 tidsskrifter, hvoraf ca. 50% er medicinske eller paramedicinske, ved at registrere disses litteraturlister. Det specielle for denne bibliografi er, at man i Citation Index kan slå op på en kendt, ældre publikation og se om denne er blevet citeret i een eller flere tidsskriftsartikler. Hvis dette er tilfældet, kan de pågældende artiklers titler findes i Source Index. Fra 1966 er værket blevet suppleret med et emneindex efter permutationsprincippet, kaldet Permuterm Subject Index, så at SCI også kan bruges på traditionel vis. Universitetsbiblioteket har flere 5-års kumuleringer. Science Citation Index adskiller sig på flere punkter fra de øvrige store naturvidenskabelige bibliografier. For det første er de tidsskrifter, basen dækker, udvalgt efter et nøje sæt kriterier, hvori citationsanalyse (den hyppighed hvormed tidsskrifterne citeres) spiller en afgørende rolle. For det andet bliver de enkelte artikler behandlet ved hjælp af citations-indeksering, som ikke er baseret på et klassifikations- eller emneordssystem men bygger på det emneslægtsskab, der findes mellem en given artikel og de ældre videnskabelige arbejder, der citeres af denne. Dette gøres i praksis ved såvel at registrere de udvalgte tidsskrifters artikler og disses litteraturlister som sammenhængen mellem tidsskriftsartikel og litteraturhenvisning(er). Et citations-indeks identificerer således alle nyligt publicerede artikler, som har citeret den samme ældre publikation og muliggør hermed en en gruppering af artikler, der kan have forskellige former for emne-fællesskab med den ældre publikation.
SCISEARCH er den elektroniske udgave af bibliografien der svarer til indholdet af de trykte bibliografier Science Citation Index og Current Contents. Den findes på CD-ROM på Universitetsbiblioteket 1985 ff. Senere årgange er tilgængelig via databasen Web of Science, der nu omfatter en udvidet udgave Science Citation Index Expanded med ca. 1.700 flere tidsskrifter end Science Citation Index i den klassiske udgave.

Til den trykte udgave af Science Citation Index knytter sig et årligt bind benævnt , hvor man kan finde samtlige data om tidsskrifternes citationsmønstre, beregning af impact factor m.v. Journal Citation Reports udgives fra 1989 som mikrofiche. Det skal understreges at impact factor kun er eet udaf flere mulige kvalitetskriterier for biomedicinske tidsskrifter, hvor peer-review systemet er det vigtigste, og at den store begejstring denne numeriske variabel har vakt i lægekredse efter mange års eksistens i ubemærkethed, som kvalitetskriteriet per se, er præget af mangelfuld viden om dens beregning, variation og begrænsninger. Journal Citation Reports findes som trykt udgave på Universitetsbiblioteket 1964-88, i form af mikrofiche med et trykt tillæg (over de vigtigste data) 1989-95, i form af CD-ROM på Universitetets net (WinFrame server) 1995 ff. og som ISI Journal Citation reports i flere årgange via universitetsbibliotekets databaseliste.

Biological Abstracts (BA). Philadelphia: Biosciences Information Service, 1926/27 ff. Dækker de biologiske grundvidenskaber, inklusive lægevidenskabelige basale discipliner. BA registrerer såvel tidsskriftsartikler som monografisk litteratur i form af videnskabelige monografier, kapitler i bøger og kongresberetninger. BA omfatter den biologiske litteratur i dens traditionelle discipliner (zoologi m.v.) men har interesse for læger ved at en betydelig del af indholdet i basen har biomedicinsk relevans. De enkelte referencer bliver stort set kun indekseret ved hjælp af få og derfor brede emnekategorier, således at specifikkesøgningsresultater kun opnås ved brug af ord fra tekst eller resumee. Biological Abstracts dækker nu over 6.000 tidsskrifter med indexering af ca. 360.000 artikler årligt. Halvårlige kumulerede registre: author index, subject index, tidligere BASIC (Biological Abstracts Subjects in Context), biosystematic index opdelt efter taxonomiske kategorier, generic index over slægtsog artsnavne og concept index, opdelt efter de kapitler, som den trykte udgave er opdelt i. Biological Abstracts/RRM (Reports, Reviews and Meetings) 1980 ff. Fortsættelse af Bioresearch Titles 1965-66 og Bioresearch Index 1967-79. Denne bibliografi giver en god dækning af den basale biomedicinske litteratur ved bl.a. at indeksere en betydelig del af den monografiske litteratur, til dels på kapitelniveau (gælder kun bøger af flere forfattere). Indexering af 215.000 referencer årligt. Biological Abstracts har intereresse for læger som et supplement til søgning i Medline når det gælder søgning på de biologiske aspekter af dyr, planter og mikrober. Der er derimod ikke noget at hente, når det gælder de medicinsk orienterede dele af biologien. Her er Medline bedre dækkende. Søgning i Biological Abstracts vil derimod altid resultere i referencer, som ikke findes i Medline, når det gælder den monografiske litteratur. Biological Abstracts findes som database under navnet BIOSIS Previews (BIOSciences Information Service) via Web of Science.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies