Menu

Internationale bibliografier omfattende hele lægevidenskaben

Bibliografier over tidsskriftsartikler 

Index Medicus (Medline) og Excerpta Medica (Embase) er de 2 vigtigste medicinske bibliografier. Medline fremstilles af National Library of Medicine i U.S.A., hvorimod Embase udarbejdes af Elsevier i Holland. At Embase fremstilles i Europa betyder bl.a., at dækningen af den ikke-engelsksprogede litteratur er noget bedre end Medline. Embase har også sin styrke i, at næsten alle referencer er forsynede med et resumé, hvorimod Medline kun medtager resumeer fra 1977 og kun hvis det originale arbejde er forsynet med et sådant. Medline og Embase omfatter begge hele den lægevidenskabelige litteratur, Medline inklusive områderne tandlægevidenskab og sygepleje, men dækningsgraden er ikke helt den samme og varierende for hvert fagområde. Selvom begge bibliografier indekserer, dvs. optager og beskriver, artiklerne fra mere end 5.500 tidsskrifter, er dette langtfra alle verdens biomedicinske tidssskrifter. Kvantitativt er det altså kun en mindre del af tidsskriftslitteraturen der er omfattet. Kvalitativt er det de mest læste og citerede tidsskrifter, der er udvalgt, altså de tidsskrifter der virkelig betyder noget for lægevidenskabens udvikling ved at publicere videnskabelige arbejder af en tilstrækkelig høj kvalitet. Begge består hovedsageligt af referencer til tidsskriftslitteraturen, men tidsskriftslitteraturen udgør jo også kvantitativt langt størsteparten af den lægevidenskabelige litteratur. Det er vigtigt at bemærke, at begge bibliografier de senere år udelukkende omfatter tidsskriftslitteraturen i modsætning til fx Biological Abstracts og TOXLINE, der også medtager en del henvisninger til den monografiske litteratur.

Cumulated Index Medicus. Vol 1-41: Washington: National Library of Medicine, 1960-2000. Cumulated Index Medicus opsamlede de månedlige udgaver af Index Medicus. I elektronisk form kaldet Medline.
Dette værk er utvivlsomt den mest benyttede lægevidenskabelige bibliografi. De enkelte indførsler er forsynede med såvel oplysning om det originale sprog, samt om der findes et engelsk abstract i artiklen. Index Medicus blev fremstillet ved hjælp af MEDLARS (MEDical Literature Analysis and Retrieval System). Index Medicus (Medline) er opbygget ved hjælp af et kontrolleret deskriptorsystem på over 20.000 emneord. Den hertil svarende thesaurus MeSH (Medical Subject Headings) fandtes i en trykt udgave, der blev revideret årligt. Medline registrerer indholdet af over 5.500 tidsskrifter med næsten 400.000 artikler årligt. En fortegnelse over disse tidsskrifter fandtes i i List of Journals indexed in Index Medicus som nu indgår i Locator Plus. Den kan også søges i emnesektioner her. Endelig fandtes Bibliography of Medical Reviews, som indgik i Cumulated Index Medicus. List of journals blev tidligere trykt men kan nu hentes online. Den trykte bibliografi blev opsagt fra 1994, da den da blev købt i CD-ROM udgaven, som var tilgængelig over universitetets net (ERL-server i Videncentret) fra 1966 ff. i en årrække. Denne er nu nedlagt og erstattet af PubMed Medline. Da denne gratis version nu omfatter Index Medicus tilbage til ca. 1940 er Cumulated Index Medicus blevet kasseret i samme tidsrum.

Excerpta Medica. The International Medical Abstracting Service.
I elektronisk form kaldet Embase Amsterdam 1947 ff.
Den trykte udgave dækker alle medicinens områder i 52 sektioner. Hvert bind omfatter 9 hæfter med abstracts og 1 hæfte indeholdende et fælles emneords- og forfatterregister, der hermed overflødiggør de første 9 hæfters registre. Indekserer ca. 3.500 tidsskrifter med ca. 375.000 referencer årligt, heraf er ca. 60% forsynede med abstracts. Enkelte sektioner indeholder ikke abstracts. Som selvstændigt bind foreligger: List of Journals Abstracted. Der er 3 indgangsmuligheder til abstracts: 1. de enkelte sektioners indholdsfortegnelse, kaldet EMCLAS (Excerpta Medica Classification). 2. emneordsregistret, kaldet MALIMET (MAster LIst of Medical Entry Terms) og 3. forfatterregisteret. Excerpta Medica er opbygget både af et klassifikationssystem bestående af over 50 sektioner, der svarer til de kliniske og prækliniske specialer, og et computerkontrolleret emneordssystem med flere hundrede tusinde emneord og synonymer. Embase har dog i 1993 implementeret en thesaurus som minder meget om MeSH men dog omfatter lidt flere emneord. Klassifikationssystemet tillader bl.a. at man kan søge på hele lægevidenskabelige specialer, som led i en søgning.
Embase var oprindelig smartere opbygget en Medline, da der er tre niveauer af emneklassifikation: 1) øverste niveau EMCLAS som dækker indholdet af en hel sektion, f.eks. farmakologi. Søgning foretages på sektionsnummer som angivet i "Guide", f.eks. EC=37 for hele sektionen farmakologi. Bemærk at den nuværende EMCLAS repræsenterer toppen i et klassifikationssystem der ellers blev inaktiveret i 1988. 2) Mellemste niveau EMTAGS som er flere hundrede aspekter, administrationsmåder, organsystemer, eksperimentelle objekter, aldersgrupper, litteraturtyper m.fl. som tillader overordnede søgninger. EMTAGS søges enten i numerisk form TG= eller verbal form EM=. Listen over disse findes i "Guide". 3. Nederste niveau udgør emneord kaldet EMTREE, der nok ligner men ikke er, MeSH. Dette er nu forladt og erstattet af en udvidet EMBASE Thesaurus. Opslaget i "Thesaurus" giver samme muligheder som i Medline, det gælder bl.a. brug af "Explosion" (en kaskade af over- og underordnede emneord).  

Bibliografier over medicinske monografier
Den monografiske litteratur omfatter den del af litteraturen, der populært betegnes som "bøger": lærebøger, håndbøger og forskellige former for opslagsværker, kongresberetninger, disputatser, rapporter samt videnskabelige fremstillinger om et begrænset emne. Den vigtigste bibliografi er National Library of Medicine Current Catalogue/CATLINE som er den mest omfattende fortegnelse over medicinske bøger i dag. Den er tilgængelig (gratis), men desværre giver Locator Plus ikke mulighed for at søge efter enkelte kapitler i bøger eller enkelte foredrag ved kongresser. Dette har man dog en beskeden mulighed for i databaserne ISTP (Index to Scientific and Technical Proceedings) og BIOSIS Previews.
National Library of Medicine Current Catalog 1966 ff. fortsættelse af Index Catalogue of the Library of the Surgeon General's Office m.fl. 1879 ff. Falder i 2 dele: Part I: Forfattere. Part II: Emner. Findes som bibliografisk database under navnet LocatorPlus (tidligere CATLINE (CATalogue on LINE)
Fremstillet ved hjælp af EDB- teknik på samme måde som Cumulated Index Medicus, og altså opbygget på næsten samme måde ved brug af MeSH (Medical Subject Headings), dog med den lille forskel at der i Current Catalog anvendes et mindre antal, mere overordnede, medical subject headings. Udsendes hvert kvartal med årlige kumuleringer. Endvidere findes flere 5-års kumuleringer. Kataloget omfatter biomedicinske publikationer af følgende typer: bøger (lærebøger, videnskabelige monografier m.v.), kongresberetninger, statspublikationer, rapporter, tidsskrifter (kun tidsskriftstitlen ikke de enkelte artikler), pjecer m.v. anskaffet af National Library of Medicine. Kataloget er meget omfattende, men selvom det registrerer nyerhvervelser til såvel National Library of Medicine som tre andre, store amerikanske, medicinske biblioteker, er der dog ikke tale om en fuldstændig, international bibliografi over medicinske publikationer i bogform. En sådan findes ikke. CATLINE er frit tilgængelig under navnet LocatorPlus.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies